วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 4 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การจัดการตลาดดิจิทัลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทัพหลวง กะละแมลุงพร ตำบลทัพหลวง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์ และ รุ่งทิวา ชูทอง
หน้า 1-15
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ธีระศักดิ์ ทรัพย์ประเสริฐ และสุธีมน ชมเชย
หน้า 17-28
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการจัดการกำไรของธุรกิจบริการ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ปฐมพงค์ กุกแก้ว และ พิธาน แสนภักดี
หน้า 29-41
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของกลยุทธ์การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจยานยนต์

รัฐพงษ์ อ้วนแก้ว, นวลละออง อรรถรังสรรค์ และ มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง
หน้า 43-54
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีต่อผลการดำเนินงาน ของบริษัทจำกัดในจังหวัดบุรีรัมย์

ทิพย์สุดา ทาสีดำ
หน้า 55-67
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การเชื่อมโยงโซ่อุปทานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวท่าช้าง

นุชจรี ภักดีจอหอ, รดามณี พัลลภชนกนาถ และ ชิตวรา บรรจงปรุ
หน้า 69-83
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรป่าไผ่ของชุมชนบ้านผาตูบ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ภก วุฒิสวัสดิ์ และ ธานินทร์ คงศิลา
หน้า 85-99
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจเชิงพฤติกรรมการท่องเที่ยวทะเลบัวแดง

มานน เซียวประจวบ และ นิษา ศักดิ์ชูวงษ์
หน้า 101-115
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020