วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน- ธันวาคม)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน- ธันวาคม)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาห่วงโซ่อุปทานกองทุนหมู่บ้านเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการจัดการ สถาบันการเงินชุมชน ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของสำนักงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2

กิ่งดาว จินดาเทวิน, อิราวัฒน์ ชมระกา, สุทธิรัตน์ พลอยบุตร, ศิริกานดา แหยมคง และ วิไลวรรณ ศรีหาตา
หน้า 1-15
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของศักยภาพการทำงานแบบใหม่ที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงานของนักบัญชี บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในสถานการณ์ COVID-19

บุญช่วง ศรีธรราษฎร์ และ สุพร แก้วสะอาด
หน้า 17-29
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้ตัดแต่งในร้านสะดวกซื้อ ของผู้บริโภค จังหวัดสุพรรณบุรี

อมรา ปิ่นแก้ว, สายพิณ ปั้นทอง และ ธันวิตา สิริวรภัทร พุทธพงษ์ศิริพร
หน้า 31-43
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพยากรณ์ความต้องการ: กรณีศึกษาบริษัทผลิตขวดน้ำดื่ม

ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล, ผ่องใส เพ็ชรรักษ์ และ สิทธิโชค เจริญกิจ
หน้า 45-58
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของการประยุกต์ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชีที่มีต่อความสำเร็จขององค์กร ของธุรกิจ SMEs กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ธีระ โลสันตา และ ขจิต ณ กาฬสินธุ์
หน้า 59-71
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์อัตราส่วนความมั่นคงทางการเงิน ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จำกัด

โชคชัย เดชรอด
หน้า 73-87
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจซื้อไอเท็มเสมือนในเกมออนไลน์ของนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ศุภกฤต ปิติพัฒน์, ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน และ เสกศิลป์ มณีศรี
หน้า 89-102
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การยกระดับผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์โดยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ทรัพย์ อมรภิญโญ
หน้า 103-121
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020