วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

เศรษฐกิจเสมือน: การวิเคราะห์มูลค่าสินค้าเสมือนและโครงสร้างตลาดในโลกแห่งเกมออนไลน์

ศุภกฤต ปิติพัฒน์
หน้า 1-20
บทความวิชาการ

ดาวน์โหลด PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะวิชาชีพบัญชีในยุคดิจิทัลกับความสำเร็จในการทำงานของผู้บริหาร ฝ่ายบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จารุวรรณ แซ่เต้า, ณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ และ วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
หน้า 21-35
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกใช้บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์ของประชาชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

กมลรัตน์ โยธานันต์, ชลนที บูรรุ่งโรจน์, ศรินรัตน์ ศงสนันทน์, ชัยธัช กุประดิษฐ์, วิชุดา ธีระสาร และ อุษนีย์ ศรีสารคาม
หน้า 37-50
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

อิทธิพลของปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลไม้ออร์แกนิค ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร

ศรีสกุล แก้วกระจ่าง, สายพิณ ปั้นทอง และ แคทลียา ธนาถนอมกุล
หน้า 51-63
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการยอมรับการใช้เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งของบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนย์สุพรรณบุรี

สุมาลี นามโชติ และ จักรกฤษณ์ มะโหฬาร
หน้า 65-77
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ทดแทนมื้ออาหาร ประเภทการขึ้นทะเบียน อ.18 ในกรุงเทพมหานคร

จักรพันธ์ ใจเจตน์สุข, สายพิณ ปั้นทอง และ วิรัตน์ เตชะนิรัติศัย
หน้า 79-92
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกต้นหอม: กรณีศึกษาสวนสุราชวงศ์ หมู่บ้านดงทรายทอง หมู่15 ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

วราภรณ์ เรืองสิทธิ์, โอปอ ไชยสวัสดิ์, นริศรา สายธนู, อรอนงค์ ทานานอก, กนกกานดา ใต้จันทร์กอง และ รชต สวนาสวัสดิ์
หน้า 93-103
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

องค์ประกอบของสมรรถนะทางวิชาชีพของหัวหน้าแผนกครัวในองค์กรธุรกิจร้านอาหาร ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วรพล อิทธิคเณศร และวิชิต อู่อ้น
หน้า 105-116
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020