วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาการจัดทำบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพของสถาบันการเงินชุมชนบ้านห้วยศาลาใต้ ตำบลหนองบัวโคก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ทิพย์สุดา ทาสีดำ และ ผกามาศ บุตสาลี
หน้า 1-9
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและผลการดำเนินงาน ด้านเศรษฐกิจ: กรณีศึกษาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป

กัญญา แสนนามวงษ์, วิลาสินี วงศ์แก้ว และ ดนุพล หุ่นโสภณ
หน้า 11-24
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตนักศึกษาโดยประยุกต์ใช้ระบบต้นทุนฐานกิจกรรม : กรณีศึกษา คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคปากป่าสัก นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนลาว

อุทอน สีพันดอน และ รชต สวนสวัสดิ์
หน้า 25-39
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่มีต่องบการเงินของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ฐานิตย์ เกสร, สุมินทร เบ้าธรรม, กนกทิพย์ สีทรงฮาด, ปิยวรรณ ปานพรหม, และ รัชฎาพร เรืองสวัสดิ์
หน้า 41-49
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

อิทธิพลของคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ใช้บริการ ผลิตภัณฑ์รถพลังงานไฟฟ้า บริษัท เอช เซม มอเตอร์ จำกัด (เครือฮั้วเฮงหลี กรุ๊ป)

ปิยะวัลย์ ใยบัว และ วสุธิดา นุริตมนต์
หน้า 51-65
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน1

จินตนา สุริยะศรี
หน้า 67-83
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการคงอยู่ของพนักงานห้างหุ้นส่วนจำกัด โกลเบิล เมอริท

วาสนา สุขพุ่ม และ สุธรรม พงษ์สำราญ
หน้า 85-95
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเขตพื้นที่ค่ายฝึกการรบพิเศษประตูผา จังหวัดลำปาง

กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย, ปุณฑริกา ปินธ์พันธ์และ กมลธร กาญจนพงค์
หน้า 97-108
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020