วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพของข้อมูลทางการบัญชีและไม่ใช่ทางการบัญชี ที่เกี่ยวข้องกับการระดมทุนสาธารณะเพื่อตราสารทุนของไทย

อรัญญา นาคหล่อ, กัญนิภัทธิ์ นิธิโรจน์ธนัท และ อุทัย ตันละมัย
หน้า 1-20
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การเปรียบเทียบประเภทอุตสาหกรรมที่มีผลต่อทุนทางปัญญาของบริษัทจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พรลักษมิ์ พลเดช, กุลชญา แว่นแก้ว, รัชนียา บังเมฆ และ ชัยยศ สัมฤทธิ์สกุล
หน้า 21-32
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษา หมู่บ้านสามขา ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

กิตติศักดิ์ กลิ่นหมื่นไวย
หน้า 33-44
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการใช้อินเทอร์เน็ตในกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

ชลลดา ม่วงธนัง และ วิมลวรรณ วงค์ศิริ
หน้า 45-58
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจกับความสำเร็จของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดอุดรธานี

ธัญญาภรณ์ ใจปานแก่น
หน้า 59-70
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

สิริกร ประทุม
หน้า 71-87
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานพัสดุของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

สุภาวดี ไวว่อง
หน้า 89-103
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การสำรวจความคิดเห็นของพนักงานต่อรูปแบบการจัดการองค์การและ การประเมินประสิทธิภาพของตนเองของพนักงานเพื่อปรับรูปแบบองค์การให้แข่งขันได้ ภายใต้ความไม่แน่นอนทางธุรกิจในยุคดิจิทัล: กรณีศึกษา บริษัททริปเปิ้ล

นิศาชล ยืนยง และ ชิณโสณ์ วิสิฐนิธิกิจา
หน้า 105-116
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020