วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบุคลากรข้ามเพศในธุรกิจที่พักแรมของประเทศไทย

สกุลรักษ์ ศักดิ์คำดวง
หน้า 1-10
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การสังเคราะห์งานวิจัยทางบัญชี: การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา

สุมินทร เบ้าธรรม
หน้า 11-20
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

แนวทางสำหรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเพื่อสัมผัสประสบการณ์ท้องถิ่นในเขตพื้นที่ เมืองเก่าบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ธนากร ทองธรรมสิริ และ โอชัญญา บัวธรรม
หน้า 21-34
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์และสื่อสังคมออนไลน์กระเป๋าสานจากเส้นพลาสติก กลุ่มแม่บ้านงานจักสานบ้านนาโพรงมะเดื่อ ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

ณฐาพัชร์ วรพงศ์พัชร์, ปิยะกุล อุทโท, รุ่งทิวา ชูทอง, แก้วตา ผิวพรรณ และ ปิยธิดา ศรีพล
หน้า 35-48
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางของผู้ชายในประเทศไทย

รุจินันท์ เอื้อพิทักษ์สกุล, วิราพร โชติปัญญา และ ณัฐวุฒิ สมยาโรน
หน้า 49-65
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชนบ้านปงถ้ำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง

ภัทรชนม์ รัชตะหิรัญ, จิรายุ ผาสุข, สุทธิศักดิ์ แสวงศักดิ์ และ ชลธิชา รอดหิรัญ
หน้า 67-75
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์มาตรวัดส่วนประสมทางการตลาดบริการของธุรกิจโรงแรม ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์, ณัฐกานต์ รุ่งเรือง และ ปริชญา อุดมผล1
หน้า 77-90
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติการจัดการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเพื่อพัฒนาสู่สถาบันการเงิน ชุมชนกองทุนหมู่บ้านในอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี

ธีรวัฒน์ หินแก้ว
หน้า 91-103
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020