วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน- ธันวาคม)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน- ธันวาคม)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ความพึงพอใจของประชาชนต่อการยื่นแบบชำระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ผ่านทางอินเทอร์เน็ต ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

รติพร มีชัย, สำเริง นนศิริ, ชลลดา เหมะธุลิน, นฤมล ชินวงศ์, ศุภกิจ พาณิชย์กุล, ยุทธนา จันทร์ปิตุ, ภัทรจิตรา เพียรชนะ และ อดุลย์ ทองแกม
หน้า 1-13
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์องค์ประกอบ: ปัญหาการทำวิจัยของนักศึกษาบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

สุมินทร เบ้าธรรม, จักเรศ เมตตะธำรงค์, และ ดวงฤดี อู๋
หน้า 15-31
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของทักษะทางการบัญชีดิจิทัลที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานทางบัญชี ของนักบัญชีในเขตนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

วิยะดา สุวรรณเพชร, อุเทน เลานำทา, และ ธัญกมล ปะละฤทธิ์
หน้า 33-46
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การจัดการตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของตลาดอมยิ้ม

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ ธัญญารัตน์ สอนสุภาพ
หน้า 47-59
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

บทบาทของการรับรู้ภาพลักษณ์และคุณภาพการบริการที่มีอิทธิพลต่อการใช้บริการซ้ำ ของผู้บริโภคร้านกาแฟ ประเภทคาเฟ่ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

วสุธิดา นุริตมนต์
หน้า 61-74
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ความภักดีของลูกค้าธุรกิจโรงแรมในเขตอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี จำแนกตามส่วนประสมการตลาด

ณัฐกานต์ รุ่งเรือง, โชติกา นาคประสูตร และ ธีระพล คุณบุราณ
หน้า 75-88
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษากระบวนการผลิตและความพึงพอใจต่อสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ เรื่อง “โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ จังหวัดชุมพร”

จิตรกร ผดุง, ประวัติ เลิศจันทรางกูร, สุทธิลักษณ์ แสงจันทร์, ชญานิษฐ์ วงษ์ทองดี, ฐิติพร อุปลากรณ์ และ พรสวัสดิ์ ผดุง
หน้า 89-103
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอันดับสองปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้ ในหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

หทัยชนก วงค์บุญชา
หน้า 105-117
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020