วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การสื่อสารการตลาดดิจิทัลและส่วนประสมการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง

ณฐวัฒน์ พระงาม และ จเร เถื่อนพวงแก้ว
หน้า 11-27
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ทัศนคติ ความไว้วางใจที่มีต่อความตั้งใจใช้งานนวัตกรรมทางการเงินในประเทศไทย

ธนาภิญญ์ อัตตฤทธิ์, ดวงพร ขุนอาจสูงเนิน และ สุกฤตา บุรินทร์วัฒนา
หน้า 29-43
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

แนวโน้มค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีและค่าบริการอื่นของบริษัทจดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประทศไทย

สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู๋, ณัฏฐณิชา วรรณสี, กิตติยา บุญทอง และ เบ็ญจมาศ สืบสิงห์
หน้า 45-57
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของระบบสารสนเทศทางการบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อ การปฏิบัติงานที่ดีทางการบัญชีของธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย

วรุณพร เลิศสหพันธุ์, อุเทน เลานําทา และ อัครวิชช์ รอบคอบ
หน้า 59-72
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

อิทธิพลของความรู้และทัศนคติทางการเงินต่อการก่อหนี้ส่วนบุคคลในวัยเริ่มทำงาน: หลักฐานการศึกษาในจังหวัดชัยภูมิ

ศรัญญา ศึกสงคราม และ อนงค์นุช เทียนทอ
หน้า 73-87
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มออมทรัพย์หมู่บ้านดอนคัน ตาบลคูขุด อาเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

ชิดชนก มากเชื้อ และ ชฎามาศ แก้วสุกใส
หน้า 89-100
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020