วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม - สิงหาคม)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม - สิงหาคม)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของความสำเร็จระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่มีต่อประสิทธิภาพการดำเนินงานทางการบัญชีของผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีอิเล็กทรอนิกส์

นฤมล พันธุชา, อุเทน เลานำทา และ วราพร เปรมพาณิชย์นุกูล
หน้า 11-24
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบายบทความวิจัยที่เผยแพร่ในวารสารวิชาชีพบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552-2561

สุมินทร เบ้าธรรม, ดวงฤดี อู๋, เกษสิณี เพรงมา และ วัชราภรณ์ อักษรจรรยา
หน้า 25-35
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การตอบสนองและการปรับตัวเชิงพื้นที่ของภูมิภาคทั่วโลก: บทเรียนจากการระบาดของโควิด-19

รณกร กิติพชรเดชาธร และ พัชรี ผาสุข
หน้า 37-48
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การยอมรับเทคโนโลยีที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกชำระค่าบริการ ผ่าน QR CODE สำหรับนักท่องเที่ยวที่เข้าพักโรงแรมขนาดกลาง ในจังหวัดเชียงใหม่

เอกธนัช ศรีบุญมา, สายพิณ ปั้นทอง และ ณัฐินี ชุติมันตพงศ์
หน้า 49-62
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาการดำเนินงานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มตัดเย็บสู่ความเข้มแข็งอย่างเป็นระบบ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน, ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์, สุขเกษม ลางคุลเสน, นันทะ บุตรน้อย, กนกพร ศรีวิชัย และ ฐิฏิกานต์ สุริยะสาร
หน้า 63-75
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ต้นทุนและผลตอบแทนจากการปลูกแมคคาเดเมีย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

พิชยพิมพ์ คำเพียร
หน้า 77-87
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 89-93


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020