วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจของบรรยากาศภายในองค์กรของกลุ่มพนักงานออฟฟิศ ที่มีอัตลักษณ์หลากหลายทางเพศ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประภัสสร วิเศษประภา, ประพันธ์ วงศ์บางโพ, สนิทนุช นิยมศิลป์ และ ธัญเทพ ไกรศรี
หน้า 1 - 15
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดหนี้นอกระบบของเกษตรกร อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

กานต์พิชชา กองคนขวา, วรัญญา น้อมเศียร, สุชาดา หาญรักษ์, วนิดา อ่องจำปา และ กุลภัสสรณ์ น้อยเมือง
หน้า 17 - 28
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

นวัตกรรมทางการบัญชีสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการอยู่รอดขององค์กร: กรณีศึกษาของธุรกิจที่ได้รับการรับรอง ISO 14001 ในประเทศไทย

อัญชลีพร ใสสุทธิ์, ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์ และ สุขเกษม ลางคุลเสน
หน้า 29 - 41
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของโครงสร้างผู้ถือหุ้นที่มีต่อผลตอบแทนส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จักรกฤษณ์ มะโหฬาร และ สุมาลี นามโชติ
หน้า 43 - 54
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

กิจกรรมเพื่อสังคมของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สุมินทร เบ้าธรรม, โสภิดา สัมปัตติกร, ฐานิตย์ เกษร, ชนันทร สวนดอกไม้, ธนพิมพ์ ชุมกาแสง และ รุ่งทิวา เหระวัน
หน้า 55 - 66
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาองค์การตามบทบาทของนักบริหารการพัฒนาองค์การ

ทรัพย์ อมรภิญโญ
หน้า 67 - 77
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 79 - 83


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020