วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

อิทธิพลของความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อผลประกอบการในบทบาทของ ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมของเกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี

วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และ ศศิภรณ์ ตันติปิธรรม
หน้า 1-12
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในการเลือกหน่วยงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ดาว สุ่มมาตร์
หน้า 13-25
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ที่ส่งผลต่อผลประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
หน้า 27-42
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

แนวโน้มการซื้อหุ้นคืนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2559 – 2561

สุมินทร เบ้าธรรม, วิไลพร หงส์ขุนทด, พะยอม กบิลพัฒน์, วรัญญา คำสะอาด, ปัณฑารีย์ รินโพธิ์ศาล และ ศุทาธินี เกิดเพิ่ม
หน้า 43-52
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาร้าสับของวิสาหกิจชุมชนหมูสวรรค์หมูไทยศรีโยธิน จังหวัดกำแพงเพชร

ชญาน์นันท์ ศิริกิจเสถียร, อนุ ธัชยะพงษ์ และ ประพัสสร บัวเผื่อน1
หน้า 53-63
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

THE ROLE OF KNOWLEDGE MANAGEMENT IN DIGITAL EDUCATION

Ntapat Worapongpat, Phongsak Phakamach, Rungtiva Choothong and Sutatip Tuachob
หน้า 65-81
บทความวิชาการ

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 83-87


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020