วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม - กุมภาพันธ์)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ตัวแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของการดำเนินงานห่วงโซ่อุปทานที่มีผลต่อการเพิ่มมูลค่าผลิตผล ของฟาร์มเกษตรแบบอินทรีย์และแบบเคมีในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วนิชย์ ไชยแสง
หน้า 1 - 20
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ผ่านรหัสคิวอาร์ เรื่อง “เขื่อนวชิราลงกรณ”

จิตรกร ผดุง, สินีภรณ์ วัฒนจินดา, มนต์ชัย น้อยคำสิน, วรรณรดา วัฒพงพี และ ศิริธร อ่อนอินทร์
หน้า 21 - 32
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การจัดการความรู้ในการดำเนินงานด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) โดยการประยุกต์ใช้วิธีการทางวิศวกรรมความรู้

ชยกร สัตย์ซื่อ, รัฐพล วุฒิการณ์ และ จาตุรงค์ กันชัย
หน้า 33 - 44
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออมเพื่อการเกษียณอายุของข้าราชการครูและครูโรงเรียนเอกชน ในเขตกรุงเทพมหานคร

ศตพร ภูกองไชย และ สิทธิพร อินทุวงศ์
หน้า 45 - 56
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารเวียดนามของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ศิรินุช คาน
หน้า 57 - 68
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

สภาพปัญหาและความต้องการของประชาชน: กรณีศึกษาบ้านห้วยหมากหล่ำ ตำบลทมนางาม อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

เบญญาภา โสอุบล, วนิชย์ ไชยแสง, พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์ และ อนาทินี จาปุรี
หน้า 69 - 80
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 81 - 85


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020