วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน- ธันวาคม)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 6 (พฤศจิกายน- ธันวาคม)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

การย้ายถิ่นข้ามพรมแดนและสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของแรงงานข้ามชาติลาว

ศิรินุช คาน
หน้า 1 - 16
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้าสำเร็จรูปของผู้บริโภคในตลาดโบ๊เบ๊อุดร

ชนิสร บุญสอน
หน้า 17 - 33
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการโรงพยาบาลในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

ทรงศรี อินทรสิทธิ์
หน้า 35 - 45
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ตัวแบบปัจจัยผลักดันที่มีผลต่อการย้านถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาว ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน
หน้า 47 - 61
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์ และ ปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
หน้า 63 - 79
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การประเมินผลการดำเนินโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์: กรณีศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู

สมคิด นาพรม และ ศักรินทร์ วังคะฮาต
หน้า 81 - 93
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 95 - 99


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020