วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 5 (กันยายน - ตุลาคม)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ตัวแบบปัจจัยดึงดูดที่มีผลต่อการย้ายถิ่นของแรงงานข้ามชาติลาวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย

ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน
หน้า 1 - 17
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การประเมินประสิทธิผลและความคุ้มค่าโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ของเทศบาลนครอุดรธานี

ศักรินทร์ วังคะฮาต
หน้า 19 - 33
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การประเมินความคุ้มค่าการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้สนับสนุน เศรษฐกิจท้องถิ่นของเทศบาลนครอุดรธานี

ธัญญธร ทุมมาตัน
หน้า 35 - 48
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวคำชะโนด: กรณีศึกษาบ้านโนนเมือง ตำบลบ้านม่วง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี

จามจุรี ผาสุราช และ ศรัญญา สุขประเสริฐ
หน้า 49 - 60
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

อุปสงค์การนำเข้าสินค้าไทยของประเทศเวียดนาม

ฟาน ถิ กวี่ เฮียน
หน้า 61 - 69
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกยาสูบของเกษตรกรตำบลพระธาตุบังพวน อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย

ลลิตา ป่าลั่นทม
หน้า 71 - 80
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 81 - 85


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020