วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม - สิงหาคม)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 4 (กรกฏาคม - สิงหาคม)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

กรรณิการ์ ศรีไชยโยรักษ์ และ ธีระพล คุณบุราณ
หน้า 1 - 14
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงดนตรีที่มีต่อความจงรักภักดีต่อตราสินค้าผู้ให้บริการระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้บริโภคเจเนอเรชันวาย (Generation Y) ในจังหวัดกาฬสินธุ์

นันทพัทธ์ โนนศรีเมือง, กรกนก ดลโสภณ และ ภัทราพร ภาระนาค
หน้า 15 - 23
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาความสัมพันธ์ด้านบุคลิกภาพของผู้บริโภคผ่านพฤติกรรมการซื้อแบบไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า

กิจปฏิภาณ วัฒนประจักษ์ และ สิทธิพัทธ์ เลิศศรีชัยนนท์
หน้า 25-36
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ศักยภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจสอบที่มีความน่าเชื่อถือทางการตรวจสอบและประสิทธิภาพการปฏิบัติงานทางการสอบบัญชีที่ดีของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย

ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์ ,ฉายรุ่ง ไชยกำบัง, กิติศักดิ์ เรืองวชิรปัญญา, อนุชา พุฒิกูลสาคร, ปาลวี พุฒิกูลสาคร, จุฑามาศ สุนทร และ นุสรา วรรณศิริ
หน้า 37 - 47
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของนักบัญชีไทย

ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย, ทิพย์สุดา ทาสีดำ, สุรีย์ โบษกรนัฏ และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
หน้า 49 - 62
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ประสิทธิภาพการดำเนินงานมีอิทธิพลต่อคุณภาพกำไร ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เจตรัมภา พรหมทะสาร, ภริศฑ์ชาก์ ชดช้อย และ พิเชษฐ์ โสภาพงษ์
หน้า 63 - 73
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 75 - 79


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020