วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 3 (พฤษภาคม - มิถุนายน)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวอาเซียนต่อการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้

อาหวัง ล่านุ้ย
หน้า 1 - 20
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง "พิพิธภัณฑ์เด็ก กรุงเทพมหานคร แห่งที่ 2 (ทุ่งครู)"

จิตรกร ผดุง, กฤติยา พึ่งพระ , ดาว ดูเบย์, สินีภรณ์ วัฒนจินดา และมนต์ชัย น้อยคำสิน
หน้า 21 - 34
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การใช้ข้อมูลสารสนเทศทางบัญชีเพื่อการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พวงทอง วังราษฏร์ และจันทร์ฉาย กันทิวงศ์
หน้า 35 - 48
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ความสัมพันธ์และผลกระทบของทักษะทางวิชาชีพบัญชี การตระหนักถึงจรรยาบรรณวิชาชีพ และคุณภาพรายงานการตรวจสอบและรับรองบัญชีของผู้สอบบัญชีภาษีอากรในประเทศไทย

ฉายรุ่ง ไชยกำบัง, ฉัตรรัชดา วิโรจน์รัตน์, ชัพวิชญ์ คำภิรมย์ และ อนุชา พุฒิกูลสาคร
หน้า 49 - 59
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยในการปฏิบัติงานที่มีผลต่อคุณภาพรายงานทางการเงินของนักบัญชีในเขตกรุงเทพมหานคร

สุพจน์ ปานน้อย, เจตรัมภา พรหมทะสาร, สุรีย์ โบษกรณัฏ และ ประเวศ เพ็ญวุฒิกุล
หน้า 61 - 71
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอย่างยังยืนของกลุ่มโรงสีข้าว บ้านหัวดง ตำบลพระเสาร์ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ทิพย์สุดา ทาสีดำ, ผกามาศ มูลวันดี และ สายฝน อุไร
หน้า 73 - 87
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 89 - 93


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020