วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

วารสารวิทยาการจัดการ ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 (มีนาคม - เมษายน)

ปกวารสาร

ดาวน์โหลด PDF

ส่วนหน้า

ดาวน์โหลด PDF

สารบัญ

ดาวน์โหลด PDF

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงการรับรู้การสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์ขององค์การและประสิทธิภาพภายในตนเองเชิงสร้างสรรค์ที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ของบุคลากร บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เฉลิมชัย กิตติศักดิ์นาวิน, อภิชาติ กิตติศักดิ์นาวิน และ ศรวิชา กฤตาธิการ
หน้า 1 - 17
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตเทศบาลนครอุดรธานี

อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์, พีระนันท์ คำบอนพิทักษ์, ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล และปริฉัตร วงศ์ปัจฉิม
หน้า 19 - 34
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การศึกษาคุณค่าข่าวการเมืองสําหรับสถานีโทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่นในจังหวัดนครราชสีมา

ภัทรธีรา แพครบุรี และ วิเชียร กอกิจกุศล
หน้า 35 - 59
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง รู้จักใช้รู้จักออม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตำแย (ประชาสงเคราะห์) ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ

มริษา สุดอุดม และ นฤมล ติมุลา
หน้า 61 - 79
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการประกอบธุรกิจออนไลน์ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

อารยา แปนุ่น, ปภัสรา พรมแพง และ ลภัสรดา พิชญาธีรนาถ
หน้า 69 - 79
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้บริโภคผักปลอดสารพิษในอำเภอ ซำสูง จังหวัด ขอนแก่น

รจนา เครือแวงมล, จันทิมา จันกำจร และ ศิรินทร เลียงจินดาถาวร
หน้า 81 - 90
บทความวิจัย

ดาวน์โหลด PDF

คำแนะนำสำหรับผู้เขียน


หน้า 91 - 96


ดาวน์โหลด PDF

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

อาคาร 3 คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
64 ถนนทหาร ตำบลหมากแข้ง
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000
เบอร์โทรศัพท์ 042-211-040 ต่อ 1154
msudru.journal@udru.ac.th

© Copyright 2020