Responsive image
งานวิจัย สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีการศึกษา บทความ ผู้เขียน
2561 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สุชาดา ศรีกงพาน
2561 ศึกษาเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สินเกษตรกรที่ทำบัญชีครัวเรือนกับเกษตรกรที่ไม่ทำบัญชีครัวเรือน อุไร ประสพศิลป์
2560 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ นุสรา ปู่วัง
2560 การบริหารการเงินของเกษตรกรชาวส่วนยางตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สุทธิดา ไพบูลย์
2560 พฤติกรรมการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้คืนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านหนองกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี สุจิตรา บุตรศรีชา
2561 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการครูในจังหวัดอุดรธานี ชื่นชนก กุลวงศ์
2561 ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จุฬารักษ์ ตินตะบุระ
2561 พฤติกรรมการออมของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปิยะธิดา วะหาโล
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ กมลแก้ว ยุงรัมย์
2560 ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทิพวรรณ ผิวแดง
2560 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินร้านค้าชุมชนบ้านหนองกุงศรี อัญชลีพร พระบุ
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการออมในกองทุนการออมแห่งชาติ ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ธัญญรัตน์ เพ็ชรพันธ์ุ
2560 การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปาริชาติ ผลจันทร์
2560 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักเกณฑ์การชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 พิมจันทร์ เทวงศา
2560 การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก อินธิอร อินทะวงค์
2560 การศึกษาความรู้ในสื่อกลางแลกเปลี่ยนยุคใหม่สกุลเงินดิจิตอล(บิทคอยน์)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปิยราช ศรีสะอาด
2562 ทักษะทางการเงินของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลดา พิศกุล
2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จิราภรณ์ สิงห์บุญม
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการชำระหนี้จากการใช้บัตรเกษตรกรของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี สาวิตรี ก้อนกลมเปรี้ยว
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้ Mobile Banking ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สุพัตรา สร้อยโชติ
2562 ความคิดเห็นต่อการนำสลาก 12 นักษัตรมาให้บริการประชาชน วนิดา รัตนวรรณ
2562 ความคิดเห็นของผู้สูงอายุต่อการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ กรณีศึกษา : บ้านโพธิ์ตาก อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย สุธิรา วันทอง
2562 ระบบการจัดการทางการเงินของฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านเก่าจาน5 จิตรศิริ ทุมพลา
2562 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินของเกษตรกรผู้ปลูกต้นยาสูบ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย กัญญาณัฐ ผดิงดอน
2562 พฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เจนจิรา อนุสนธิ์
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของผู้ประกอบการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์(OTOP) จังหวัดหนองบัวลำภู สุทธิดา ศรีบุญราช
2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน บ้านเลิง ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น สุกัญญา มีจังหาร
2562 ความเห็นของสมาชิกต่อการดำเนินกองทุนหมู่บ้าน สุภาพร อุทาโย
2562 การจัดสรรงบประมาณของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยอง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ รัชนีกร พินทา
2562 การวิเคราะห์งบการเงินร้านค้าประชารัญหมู่บ้านคำแวง สุพิชชา สุขะ
2562 วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน บ้านยามกา ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กฤษณธร ทองเพ็ญ
2562 ความคิดเห็นของเกษตรกรชาวสวนยางพาราต่อโครงการประกันรายได้ กรณิกา พรมรารัก
2562 ความคิดเห็นของประชาชนต่อนโยบายมารดาประชารัฐ ภัสวรรณ แพงสา
2562 ความคิดเห็นต่อโครงการมารดาประชารัฐของสตรีวัยทำงาน บ้านม่วง ตำบลคอนสาย อำเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี เบญจมาศ วังคีรี
2562 การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์การเกษตรสังคม จำกัด อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย อินธุออน ถาดภูเขียว
2562 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จิราภรณ์ บุตรด้วง
2562 การชำระหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน บ้านดอนหาด ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ปพัชรา ทาแก้ว
2562 การวิเคราะห์งบการเงินสหกรณ์ร้านค้าชุมชนบ้านนาคำหลวง วรรณิภา อัครบุตร
2562 การวิเคราะห์งบการเงินของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนบ้านดุงสามัคคี จำกัด น.ส.ปิยะนัดดา แสงแก้ว
2561 ปัจจัยส่วนสะสมทางการตลาดที่มีผลต่อ Brown Sugar ชลธิชา ตันตะสุทธิ์
2561 ความคิดเห็นต่อนโยบายการรับยาที่ีร้านขายยาแทนการรอคิวที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี จิรนันท์ จันทะนา
2561 ทักษะทางการเงิน เกษตรกรชาวสวนยางพารา ชัชฎาพร ด้วงหว้า
2561 ทักษะทางการเงินของผู้กู้หนี้นอกระบบหมู่บ้านเก่าจาร ชลธิชา ศรีหงษ์
2561 การเลือกประกอบอาชีพเสริมของชาวนาในเขตต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี ฐิตาภรณ์ ส่อนไชย
2561 การจัดการทางการเงินของข้าราชการตำรวจ สภ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี ชัยภัทร ขุนศรี
2561 วัตถุประสงค์การกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้าน บ้านน้ำคู้ หมู่ 2 ตำบลภูหอ อำเภอภูหลวง จังหวัดเลย ถวิตา กองทุ่งมน
2561 พฤติกรรมการออมของเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาอำเภอเพ็ญ กัลญานี อนมะลี
2561 งานวิจัยฉบับเต็ม (5บท) นางสาวสุกัญญา โคตรสีทา
2564 การวางแผนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขตตลาดเทศบาลตำบลสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ธนพร พักสันเทียะ และ สุพจน์ สกุลแก้ว
2564 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการได้รับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 สุพรรษา พสุนนท์ และ โชคชัย เดชรอด
2564 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤษติกรรมการออมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู ปิยะดา ลาดบัวขาว และ สุพักตร์ มะกุล
2564 ต้นทุนทางการศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วรรณภา ตาสว่าง และ อารยา โพธิศิริ
2564 ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการเลือกร้านขายปุ๋ยเคมีของเกษตรกรในเขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี เนตรชนก เรียงวัน และ เสาวนีย์ สิทธิโชติ
2564 การจัดการทางการเงินสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์หมู่บ้านหนองบัวเงิน-หนองบัวทอง ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กุลปริยา วิประทุม และ สุพักตร์ มะกุล
2565 ความพึงพอใจต่อสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของประชาชนในตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี กรวิภา เวียงอินทร์ และ โชคชัย เดชรอด
2565 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-payment) ของพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสด บ้านห้วย อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี กษมา ณ นครพนม และ โชคชัย เดชรอด