Responsive image

วิจัยและสัมมนา
งานวิจัย
งานสัมมนา
งานวิจัย สาขาวิชาการเงิน คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
ปีการศึกษา บทความ ผู้เขียน
2561 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นิรชา ผายพันธ์
2562 พฤติกรรมการใช้บริการ Mobile Banking ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จุฑาวุฒิ โนนทิง
2562 ความพร้อมของผู้ประกอบการในการรับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ สุกัญญา โคตรสีทา
2562 พฤติกรรมการใช้จ่ายเงินของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศิรินภา คำโคตร
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการการเงินส่วนบุคคลของพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเทศบาล คัทลียา สุภาสาย
2561 การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี สุชาดา ศรีกงพาน
2561 ศึกษาเปรียบเทียบรายได้ รายจ่าย และภาระหนี้สินเกษตรกรที่ทำบัญชีครัวเรือนกับเกษตรกรที่ไม่ทำบัญชีครัวเรือน อุไร ประสพศิลป์
2560 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศ นุสรา ปู่วัง
2560 การบริหารการเงินของเกษตรกรชาวส่วนยางตำบลนาสิงห์ อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ สุทธิดา ไพบูลย์
2560 พฤติกรรมการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้คืนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านหนองกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี สุจิตรา บุตรศรีชา
2561 การจัดการทางการเงินส่วนบุคคลของข้าราชการครูในจังหวัดอุดรธานี ชื่นชนก กุลวงศ์
2561 ภาวะหนี้สินของข้าราชการครู จุฬารักษ์ ตินตะบุระ
2561 พฤติกรรมการออมของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรบ้านม่วง จังหวัดสกลนคร ปิยะธิดา วะหาโล
2561 ปัจจัยที่มีผลต่อการเข้าร่วมโครงการของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตำบลหนองผือ อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธ์ุ กมลแก้ว ยุงรัมย์
2560 ความพึงพอใจของผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทิพวรรณ ผิวแดง
2560 การวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะการเงินร้านค้าชุมชนบ้านหนองกุงศรี อัญชลีพร พระบุ
2560 ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าร่วมการออมในกองทุนการออมแห่งชาติ ในเขตเทศบาลเมืองชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ธัญญรัตน์ เพ็ชรพันธ์ุ
2560 การศึกษาพฤติกรรมการใช้จ่ายของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปาริชาติ ผลจันทร์
2560 ความคิดเห็นของนักศึกษาต่อหลักเกณฑ์การชำระเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ.2560 พิมจันทร์ เทวงศา
2560 การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนัก อินธิอร อินทะวงค์
2560 การศึกษาความรู้ในสื่อกลางแลกเปลี่ยนยุคใหม่สกุลเงินดิจิตอล(บิทคอยน์)ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ปิยราช ศรีสะอาด
2562 ทักษะทางการเงินของนักศึกษาที่กู้ยืมเงินกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ลดา พิศกุล
2562 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและฝึกอาชีพ ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จิราภรณ์ สิงห์บุญม