Responsive image
รายละเอียด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤษติกรรมการออมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤษติกรรมการออมของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองใหม่ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู


ผู้เขียน : ปิยะดา ลาดบัวขาว และ สุพักตร์ มะกุล

ปีการศึกษา : 2564
ดาวน์โหลด
Responsive image