Responsive image
รายละเอียด วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินของเกษตรกรผู้ปลูกต้นยาสูบ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

วัตถุประสงค์ในการกู้ยืมเงินของเกษตรกรผู้ปลูกต้นยาสูบ ตำบลน้ำโมง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย


ผู้เขียน : กัญญาณัฐ ผดิงดอน

ปีการศึกษา : 2562
ดาวน์โหลด
Responsive image