Responsive image
รายละเอียด ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการได้รับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการได้รับสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19


ผู้เขียน : สุพรรษา พสุนนท์ และ โชคชัย เดชรอด

ปีการศึกษา : 2564
ดาวน์โหลด
Responsive image