Responsive image

วิจัยและสัมมนา
งานวิจัย
งานสัมมนา
รายละเอียด พฤติกรรมการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้คืนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านหนองกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี

พฤติกรรมการกู้ยืมเงินและการชำระหนี้คืนของสมาชิกกองทุนหมู่บ้าน กรณีศึกษาบ้านหนองกุงศรี ตำบลหนองกุงศรี อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี


ผู้เขียน : สุจิตรา บุตรศรีชา

ปีการศึกษา : 2560
ดาวน์โหลด
Responsive image