Responsive image
รายละเอียด ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี


ผู้เขียน : จิราภรณ์ บุตรด้วง

ปีการศึกษา : 2562
ดาวน์โหลด
Responsive image