คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | คณะวิทยาการจัดการ

คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.ดร.สาวิตรี บุญมี

ประธานกรรมการ

สาขาวิชา ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

สาขาวิชา การจัดการ

ผศ.ดร.เบญจมาส ลักษณิยานนท์

สาขาวิชา การจัดการ

ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

ผศ.วิชุดา ธีระสาร

สาขาวิชา การจัดการ

อ.ปราการ พิพัฒน์สูงเนิน

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

รศ.ดร.สุรัชนี เคนสุโพธิ์

สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผศ.อรชุมา มูลศรี

สาขาวิชา การบัญชี

อ.ฐาปนี เพ็งสุข

สาขาวิชา ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ธวัลรัตน์ กมลจรัสเวทย์

สาขาวิชา การบัญชี

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

สาขาวิชา การสื่อสารการตลาด

อ.นิษา ศักดิ์ชูวงษ์

สาขาวิชา ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ปริชญา อุดมผล

สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม

อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

อ.ศตพร ภูกองไชย

สาขาวิชา การเงิน

อ.ศศิประภา พรหมทอง

สาขาวิชา การจัดการ

อ.สมวรร ธนศรีพนิชชัย

สาขาวิชา ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์

อ.อนุศักดิ์ รัตนกนกกาญจน์

สาขาวิชา การตลาด