คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ | คณะวิทยาการจัดการ

คณะกรรมการศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

ประธานกรรมการ

สาขาวิชา การบริหารทรัพยากรมนุษย์

ผศ.พิมพ์สิริ ชูศรีโฉม

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

ผศ.อรชุมา มูลศรี

สาขาวิชา การบัญชี

อ.นฤพรรณ ตั้งวานิชย์เจริญ

สาขาวิชา การสื่อสารการตลาด

อ.ปริชญา อุดมผล

สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม

อ.ปิยะภรณ์ ไพทยาภรณ์

สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ

อ.สุวัฒนา ดีวงษ์

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์

ผศ.พัชฎาภรณ์ แสงทามาตย์​

สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ผศ.มานน เซียวประจวบ

สาขาวิชา การจัดการ

อ.กมณทิพย์ ชูประทีป

สาขาวิชา การตลาด

อ.คมกริช สนิทชน

สาขาวิชา การตลาด

อ.ชนาภา บุตรเพ็ง

สาขาวิชา ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.ชัยธัช กุประดิษฐ์

สาขาวิชา การจัดการ

อ.สุดารัตน์ หนองหารพิทักษ์

สาขาวิชา ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.สุพรรษา ปัญญาทอง

สาขาวิชา นิเทศศาสตร์

อ.เสกศิลป์ มณีศรี

สาขาวิชา ระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

อ.อารยา โพธิศิริ

สาขาวิชา การเงิน