ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุดรธานี


เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์


ผลิตภัณฑ์ที่ถูกบันทึกในเว็บไซต์นี้ ส่วนหนึ่งได้ข้อมูลจากรายวิชาการวางแผนการตลาดกลยุทธ์ รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ผู้ประกอบการที่สนใจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันระหว่างนักศึกษาและผู้ประกอบการในชุมชน

เข้าสู่เว็บไซต์
042211040 ต่อ 2204