เกี่ยวกับเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์
การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

UDRU MICETHEC MICE Tourism & Hospitalty Excellent Center

วิสัยทัศน์

          เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการ เชื่อมโยงศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

 

พันธกิจ/ภารกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี

2.ส่งเสริมกิจกรรมการตลาด สร้างภาพลักษณ์ของจังหวัดอุดรธานีให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการ

3.ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตร ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการเชื่อมโยงศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

4.ส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ นวัตกรรม งานวิจัย ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการเชื่อมโยงศูนย์กลางการค้าและการลงทุนในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

5.ยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบการ บุคลากร สถานที่จัดงาน สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการ

6.พัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากชุมชนโดยใช้อุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการขับเคลื่อนชุมชนสู่ความยั่งยืน

7.พัฒนาและยกระดับบัณฑิตในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการสู่การเป็นบุคลากรมืออาชีพและผู้ประกอบการมืออาชีพได้อย่างยั่งยืน


เป้าหมาย

1.รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการของจังหวัดอุดรธานีขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐

2. GPP (Gross Provincial Product) ของจังหวัดอุดรธานีขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ๕

3.เครือข่ายด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อย ๕ เครือข่ายภายใน๓ปี

4. ระบบสารสนเทศแหล่งรวบรวมข้อมูลในด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการเพิ่มขึ้น ๒ ระบบ

5.ผู้ประกอบการ บุคลากร ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการได้รับการ ReSkill – UpSkill ด้านทักษะอย่างน้อย ๒ ทักษะต่อปี

6. สถานที่จัดงาน สถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ  ด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการผ่านการประเมินมาตรฐานเพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ๒๐ต่อปี

7. กระจายการจัดกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการลงสู่ชุมชนอย่างน้อย ๕ ชุมชน

8.พัฒนาหลักสูตรด้านอุตสาหกรรมไมซ์และการบริการให้สามารถเปิดรับนักศึกษาแรกเข้าได้ในปีการศึกษา๒๕๖๕

9.ประมูลสิทธิ์การจัดงานด้านอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชนให้มาจัดในจังหวัดอุดรธานีอย่างน้อยปีละ ๒ งาน1