“พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี” ผ่านการประเมินสถานที่จัดงานในประเทศไทย ประเภทจัดกิจกรรมพิเศษ ตามมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard

“พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี” ผ่านการประเมินสถานที่จัดงานในประเทศไทย ประเภทจัดกิจกรรมพิเศษ ตามมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard สร้างความเชื่อถือด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และการกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ของ จ.อุดรธานี ให้เติบโต

Thailand MICE Venue Standard จาก สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. เป็นมาตรฐานที่มุ่งเน้นให้มีการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียบกับการแข่งขันนานาประเทศ รวมถึงการก้าวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้ไมซ์เป็นหนึ่งในธุรกิจที่สร้างรายได้หลักของประเทศ เนื่องจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมพิเศษในประเทศไทยกำลังขยายตัว

สำหรับประเภทสถานที่จัดกิจกรรมพิเศษ “พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี” เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ผ่านมาตรฐานนั้น หมายถึงสถานที่จัดงานในวาระพิเศษโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ เฉลิมฉลอง สร้างความบันเทิงหรือประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับกลุ่มคนต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่จุดรวมผู้ร่วมงาน (Holding Area) ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตรและพื้นที่สนับสนุน (Supporting Area)

การจะผ่านมาตรฐานนี้ สถานที่จะต้องมีคุณสมบัติครบตามตัวชี้วัดทั้ง 4 ส่วน คือ ส่วนกายภาพซึ่งเป็นการประเมินพื้นที่และสิ่งสนับสนุนต่าง ๆ ส่วนของความปลอดภัยซึ่งเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันภัย ทั้งภัยจากบุคคล การก่อการร้าย และภัยธรรมชาติ ส่วนของการสนับสนุนซึ่งเป็นเรื่องของการให้บริการด้านสถานที่ อุปกรณ์ ข้อมูล และบุคลากร และส่วนที่ 4 คือ ด้านการจัดการอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นเรื่องของการรับผิดชอบต่อสังคม การกระจายรายได้และการรักษาสิ่งแวดล้อม

ซึ่งการได้รับการรับรองมาตรฐานจะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนและผู้จัดงานในศักยภาพของพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานีที่จะสามารถจัดงานในวาระพิเศษต่าง ๆ ได้ ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกระตุ้นอุตสาหกรรมไมซ์ของเมืองอุดรให้เติบโต

ที่มา :facebook เทศบาลนครอุดรธานี