32 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือ “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์” เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี

32 หน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงนามความร่วมมือ “ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์” เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (26พ.ย.64) เวลา 09.30 น. นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีเปิดงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างจังหวัดอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) และภาคีเครือข่ายอุดรธานีเมืองไมซ์ Udon Mice City และกล่าวปาฐกถาหัวข้อ “การขับเคลื่อน จ.อุดรธานี ในการเป็นไมซ์ซิตี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประตูสู่ GMS” โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวม 32 หน่วยงาน รวมทั้งหอการค้าจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายชัย ดำรงชัยวิบูลกุล กรรมการหอการค้าฯ ร่วมลงนามความร่วมมือ ณ ห้องทุ่งศรีเมือง โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี โดยหน่วยงานที่เป็นภาคีหลักในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จ.อุดรธานี
ประกอบด้วย
จังหวัดอุดรธานี
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
หอการค้าจังหวัดอุดรธานี
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี
และสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดอุดรธานี

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดอุดรธานี รวมจำนวน 32 หน่วยงาน ร่วมลงนามเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจ จ.อุดรธานี
จากนั้นเป็นกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้หลากหลายหัวข้อ ในประเด็นการส่งเสริมและความสำคัญในการเป็นเมืองไมซ์ สำหรับการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) Udon Mice City มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ เพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจของจังหวัดอุดรธานี สร้างการรับรู้ความเข้าใจในอุตสาหกรรมไมซ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาชน เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมไมซ์ของจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ และพัฒนาให้อุดรเมืองไมซ์เป็นจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมและจัดนิทรรศการ ตลอดจนส่งเสริมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการจัดประชุมและนิทรรศการของจังหวัดอุดรธานี รวมถึงการยกระดับศักยภาพของเมือง และการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดประชุมและนิทรรศการ และการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาด หรือการจัดงาน หรือกิจกรรมอื่น ในลักษณะเดียวกันโดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน และนำไปสู่การยกระดับเมืองและการจัดงานในระดับประเทศและนานาชาติต่อไป โดยจะเป็นการทำกิจกรรมพัฒนาศักยภาพของเมืองไมซ์ตามองค์ประกอบ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน ด้านการสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากในเมืองที่จัดงาน ด้านกิจกรรมเพิ่มนอกเหนือจากการประชุม ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านสถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง ด้านสภาพแวดล้อมของเมือง และด้านความเสี่ยงในการยกเลิกงานและรักษาความปลอดภัยในเมืองที่จัดงาน ตามแนวทางความยั่งยืน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม