พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ จังหวัดอุดรธานี

พิธีลงนามความร่วมมือ และสร้างการรับรู้ พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับเศรษฐกิจจังหวัดอุดรธานี
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 – 17.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ อุดรธานี