ดาวน์โหลด

การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์จังหวัดอุดรธานี

สุรัชสานุ์ ทองมี

แนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พนา ดุลยพัชร์

การขับเคลื่อนการตลาดและการประชาสัมพันธ์ MICE CITY อุดรธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สันติธร ภูริภักดี