ผลการพิจารณาเอกสารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563