ข้อมูลติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ


กดเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลรายวิชา

หมายเหตุ

ค้นหาชื่อผู้สอน / ชื่อวิชา รหัสวิชา (ใช้บางคำได้) ที่กล่อง "ค้นหา" มุมขวาเหนือตาราง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วัน-เวลา ห้องเรียน ลงเรียน ชื่ออาจารย์ บันทึกข้อมูลล่าสุด #
AC40301 การควบคุมและการตรวจสอบภายใน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00/พ.13.00-16.00(336) 43 อ.มนันญา

รายละเอียด
AC50302 การภาษีอากร 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-21.00(336) 16 ผศ.สุริสา

รายละเอียด
AC60301 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00/ส.13.00-17.00(336) 4 อ.ธวัลรัตน์

รายละเอียด
AC70201 การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออ ก
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00/จ.13.00-17.00(336) 27 ผศ.ประนมพร

วันที่ 18/04/2022 เวลา 12:07:03

รายละเอียด
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00/ศ.13.00-17.00(336) 38 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 16/04/2022 เวลา 23:38:15

รายละเอียด
AC90402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 1)
3(-350-) 31

รายละเอียด
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.กนกกานดา:อา.10.00-11.00/ส.19.00-20.00(336),อ.ธวัลรัตน์:อา.8.00-10.00/ส.17.00-19.00(336),ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.11.00-12.00/ส.20.00-21.00(336) 27 อ.ธวัลรัตน์,ดร.ธัญญ์นิธิ,อ.กนกกานดา

วันที่ 17/04/2022 เวลา 11:31:38

รายละเอียด
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00/อา.13.00-17.00(337) 26 ดร.กัญญา แสนนามวงษ์

วันที่ 16/04/2022 เวลา 17:46:29

รายละเอียด
AC20305 การบัญชีขั้นสูง 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.13.00-21.00(2102) 62 ผศ.อรชุมา

วันที่ 16/04/2022 เวลา 23:52:28

รายละเอียด
AC30201 การบัญชีต้นทุน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ดร.ธัญญ์นิธิ:ส.10.00-12.00/ส.15.00-17.00(2101),ผศ.ดร.รชต:ส.8.00-10.00/ส.13.00-15.00(2101) 75 ผศ.ดร.รชต,ดร.ธัญญ์นิธิ

วันที่ 18/04/2022 เวลา 20:59:45

รายละเอียด
AC40402 การสอบบัญชี 1
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00/ส.9.00-12.00(2202) 47 ผศ.เบญญาภา

รายละเอียด
AC50201 การภาษีอากร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.ขนิษฐา:อา.13.00-15.00/อา.17.00-19.00(2102),อ.กนกกานดา:อา.15.00-17.00/อา.19.00-21.00(2102) 65 อ.กนกกานดา,ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 17/04/2022 เวลา 11:35:01

รายละเอียด
AC50302 การภาษีอากร 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) 0

รายละเอียด
AC60201 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00/ส.17.00-20.00(คอม 17407) 62 ผศ.วันวิสา

รายละเอียด
AC90405 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-21.00(333(Labบัญชี)) 53 ผศ.ดร.ชนัญฎา

รายละเอียด
BA00301 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ดร.สมคิด:อา.8.00-12.00(2302),ดร.สมคิด:ส.16.00-20.00(2201) 63 ดร.สมคิด

รายละเอียด
CA32203 การผลิตวารสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-21.00(345) 13 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA35103 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-21.00(342) 5 อ.ชาย

รายละเอียด
CA35202 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.บุณยนุช:ส.16.00-20.00(344),อ.บุณยนุช:อา.8.00-12.00(345) 6 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA35306 การผลิตภาพยนตร์สั้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.7.00-12.00/ส.13.00-16.00(345) 12 อ.ชาย

รายละเอียด
CA39302 โครงการพิเศษเพื่องานนิเทศศาสตร ์
(หมู่ 1)
3(1-4-4) อ.ชาย:ส.16.00-21.00(345),อ.ชาย:อา.7.00-12.00(341) 12 อ.ชาย

รายละเอียด
EC01111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.13.00-19.00(2404) 17 อ.ปราการ

รายละเอียด
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(344) 23 ดร.สมคิด

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมแล ะธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-21.00(2201) 52 ดร.สมคิด

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00/อัง.13.00-16.00(2401) 0 อ.สุพจน์

วันที่ 19/04/2022 เวลา 10:36:10

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.โชคชัย:พ.8.00-12.00(2401),อ.สุพักตร์:พ.13.00-17.00(2401) 11 ผศ.โชคชัย,อ.สุพักตร์

วันที่ 16/04/2022 เวลา 14:25:25

รายละเอียด
FN20401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00/จ.13.00-17.00(2401) 0 อ.เสาวนีย์

รายละเอียด
FN80402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเ งิน
(หมู่ 1)
3(-350-) - 2

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-19.00(2202) 38 อ.ศตพร

วันที่ 27/04/2022 เวลา 15:17:52

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.13.00-19.00(2202) 62 อ.ศตพร

วันที่ 27/04/2022 เวลา 15:18:22

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.โชคชัย:อา.8.00-12.00(344),ผศ.โชคชัย:ส.16.00-20.00(2402) 17 ผศ.โชคชัย

วันที่ 16/04/2022 เวลา 14:05:57

รายละเอียด
GM21314 การวิจัยทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00/ส.13.00-17.00(341) 22 ผศ.ดร.สมศักดิ์

รายละเอียด
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
(หมู่ 1)
3(-350-) - 33 อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
GM32102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.15.00-21.00(2403) 16 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 18/04/2022 เวลา 20:44:03

รายละเอียด
HR11403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 1)
3(-350-) 2

รายละเอียด
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-19.00(344) 30 ผศ.รุ่งตะวัน

วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:28:52

รายละเอียด
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.13.00-19.00(344) 24 ผศ.รุ่งตะวัน

วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:29:42

รายละเอียด
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(314) 61 ผศ.รุ่งตะวัน

วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:30:24

รายละเอียด
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
(หมู่ 4)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00/ส.16.00-19.00(314) 51 ผศ.รุ่งตะวัน

วันที่ 23/04/2022 เวลา 12:30:59

รายละเอียด
HT21302 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรั บการโรงแรม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00/พฤ.13.00-16.00(326) 1 อ.ณัฐกานต์

รายละเอียด
MK12302 การสร้างตราสินค้า
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.15.00-21.00(342) 14 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK12402 การตลาดระดับโลก
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00/ส.9.00-12.00(342) 9 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK15201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด 1
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.13.00-19.00(2401) 6 อ.คมกริช

รายละเอียด