ข้อมูลติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ


กดเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลรายวิชา

หมายเหตุ

ค้นหาชื่อผู้สอน / ชื่อวิชา รหัสวิชา (ใช้บางคำได้) ที่กล่อง "ค้นหา" มุมขวาเหนือตาราง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วัน-เวลา ห้องเรียน ลงเรียน ชื่ออาจารย์ บันทึกข้อมูลล่าสุด #
BC10104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00/อา.13.00-17.00(คอม 17412) 23 อ.ฐาปนี

รายละเอียด
BC10202 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ายเพื่องานธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00/ส.13.00-17.00(342) 3 อ.เสกศิลป์

รายละเอียด
BC20204 คอมพิวเตอร์สำหรับงานโฆษณา
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00/ส.13.00-17.00(คอม 17408) 22 อ.สมวรร

รายละเอียด
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.กนกกานดา:พฤ.13.00-17.00(2101),ผศ.ขนิษฐา:พฤ.8.00-12.00(2101) 52 อ.กนกกานดา,ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 14/04/2021 เวลา 20:23:36

รายละเอียด
AC70301 การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00/พฤ.13.00-17.00(337) 17 ผศ.ประนมพร

วันที่ 13/04/2021 เวลา 09:13:15

รายละเอียด
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00/พ.13.00-17.00(337) 24 ผศ.ดร.ชนัญฎา

รายละเอียด
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00/ส.16.00-20.00(2201) 52 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 20/04/2021 เวลา 15:52:13

รายละเอียด
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อ.กนกกานดา:ส.8.00-12.00(324),อ.กนกกานดา:อา.17.00-21.00(314) 51 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 20/04/2021 เวลา 15:52:51

รายละเอียด
AC20305 การบัญชีขั้นสูง 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.อรชุมา:ส.17.00-21.00(2301),ผศ.สุริสา:อา.16.00-20.00(2302) 68 ผศ.อรชุมา,ผศ.สุริสา

รายละเอียด
AC30201 การบัญชีต้นทุน 1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.16.00-20.00(2101),ผศ.วันวิสา:ส.16.00-20.00(2101) 66 ดร.ธัญญ์นิธิ,ผศ.วันวิสา

วันที่ 14/04/2021 เวลา 20:48:10

รายละเอียด
AC40301 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.16.00-19.00/ส.17.00-20.00(2401) 23 อ.มนันญา

วันที่ 13/04/2021 เวลา 13:25:16

รายละเอียด
AC40402 การสอบบัญชี 1
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00/อา.13.00-16.00(2302) 31 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 16/04/2021 เวลา 10:07:33

รายละเอียด
AC40402 การสอบบัญชี 1
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00/อา.13.00-16.00(2302) 59 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 16/04/2021 เวลา 10:07:58

รายละเอียด
AC60302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(335(Lab)) 28 อ.ธวัลรัตน์

รายละเอียด
AC90405 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00/ส.13.00-17.00(333(คอมฯบัญชี)) 60 อ.มนันญา

วันที่ 13/04/2021 เวลา 13:23:02

รายละเอียด
CA31104 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00/อัง.13.00-17.00(352(ป.นิเทศศาสตร์)) 6 อ.ชาย

รายละเอียด
CA32201 การสื่อข่าวขั้นสูง
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00/พ.13.00-17.00(344) 2 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA31103 ศิลปะการใช้ภาษาเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.16.00-20.00/ส.8.00-12.00(336) 3 อ.สุวัฒนา

รายละเอียด
CA32101 การสื่อข่าวเบื้องต้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.13.00-21.00(346) 3 ผศ.ดร.เสกสรร

รายละเอียด
CA32203 การผลิตวารสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00/ส.13.00-17.00(344) 13 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA35103 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.ชาย:ส.16.00-20.00(345),อ.ชาย:อา.8.00-12.00(346) 28 อ.ชาย

รายละเอียด
CA35202 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-21.00(341) 28 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA35306 การผลิตภาพยนตร์สั้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-21.00(343) 13 อ.ชาย

รายละเอียด
CA39302 โครงการพิเศษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(1-4-4) อ.บุณยนุช:ส.7.00-8.00/ส.17.00-21.00(336),อ.บุณยนุช:อา.7.00-12.00(343) 14 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
EC01101 หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00/ศ.13.00-17.00(343) 3 อ.ปราการ

รายละเอียด
EC29401 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(-350-) - 1

รายละเอียด
EC01111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00/อา.13.00-16.00(344) 55 อ.ปราการ

รายละเอียด
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00/ส.17.00-20.00(2102) 44 อ.ปราการ

รายละเอียด
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00/ส.17.00-20.00(2102) 15 อ.ปราการ

รายละเอียด
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 3)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00/ส.17.00-20.00(2102) 35 อ.ปราการ

รายละเอียด
EC05100 หลักเศรษฐศาสตร์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(544) 2 อ.ปราการ

รายละเอียด
FN20402 การวิจัยทางการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00/พ.13.00-17.00(341) 13 ผศ.โชคชัย

รายละเอียด
FN20403 สัมมนาทางการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00/จ.13.00-17.00(341) 14 ผศ.โชคชัย

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(2201) 48 อ.สุพักตร์

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(2201) 56 อ.สุพักตร์

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00/อา.13.00-17.00(345) 43 อ.ปริญญา กัณหาสินธุ์

วันที่ 13/04/2021 เวลา 18:06:40

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อา.13.00-21.00(346) 43 อ.เสาวนีย์

วันที่ 17/04/2021 เวลา 16:33:22

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ส.13.00-21.00(2202) 42 ผศ.โชคชัย

รายละเอียด
GM32204 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00/พ.13.00-16.00(2403) 3 อ.ชัยธัช

รายละเอียด
GM32102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(341) 19 อ.ศรินรัตน์

รายละเอียด
HT33203 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการส่วนหน้า
(หมู่ 1)
2(1-2-3) จ.9.00-12.00/พ.9.00-12.00(326) 3 อ.ปริชญา

วันที่ 16/04/2021 เวลา 12:55:52

รายละเอียด
HT33301 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
(หมู่ 1)
2(1-2-3) อัง.9.00-12.00/พฤ.9.00-12.00(326) 3 อ.ปริชญา

วันที่ 16/04/2021 เวลา 12:49:52

รายละเอียด
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(314) 44 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:29:08

รายละเอียด
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(314) 40 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 11/04/2021 เวลา 15:26:11

รายละเอียด
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00/ส.13.00-16.00(314) 20 ผศ.รุ่งตะวัน

วันที่ 11/04/2021 เวลา 15:26:49

รายละเอียด
HR11201 พนักงานสัมพันธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.8.00-9.00/ส.16.00-21.00(343) 1 ผศ.รุ่งตะวัน

รายละเอียด
TM11101 ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00/ศ.13.00-17.00(341) 5 อ.สาวิณีย์

รายละเอียด
TM11104 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00/อัง.13.00-17.00(341) 1 อ.สาวิณีย์

รายละเอียด
TM12101 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00/อัง.13.00-16.00(343) 3 อ.ศิริวรรณ

รายละเอียด
TM13211 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจนำเที่ยว
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00/ศ.13.00-16.00(342) 6 ดร.ศราวุธ

รายละเอียด
TM14401 จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยว
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00/พ.13.00-16.00(342) 3 ดร.ศราวุธ

รายละเอียด
MK12201 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.16.00-19.00/ส.16.00-19.00(2402) 10 ผศ.วัฒน์จิรชัย

รายละเอียด
MK12201 การจัดการช่องทางการจัดจำหน่าย
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.16.00-19.00/ส.16.00-19.00(2402) 19 ผศ.วัฒน์จิรชัย

รายละเอียด
MK12302 การสร้างตราสินค้า
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00/อา.13.00-16.00(342) 30 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 15/04/2021 เวลา 05:19:27

รายละเอียด
MK12402 การตลาดระดับโลก
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00/อา.13.00-16.00(336) 21 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
RM21302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปล ก
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00/ศ.13.00-17.00(1505) 9 อ.อนาทินี

รายละเอียด
RM21302 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีก
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00/อัง.8.00-12.00(1505) 5 อ.อนาทินี

รายละเอียด
RM23301 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00/พ.8.00-12.00(1505) 9 ผศ.ประนมพร

วันที่ 13/04/2021 เวลา 09:37:26

รายละเอียด
RM23301 การบัญชีเพื่อการจัดการธุรกิจค้าปลีก
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00/พ.8.00-12.00(1505) 5 ผศ.ประนมพร

วันที่ 13/04/2021 เวลา 09:27:02

รายละเอียด