ข้อมูลติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ


กดเลือกปีการศึกษา

ข้อมูลรายวิชา

หมายเหตุ

ค้นหาชื่อผู้สอน / ชื่อวิชา รหัสวิชา (ใช้บางคำได้) ที่กล่อง "ค้นหา" มุมขวาเหนือตาราง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วัน-เวลา ห้องเรียน ลงเรียน ชื่ออาจารย์ บันทึกข้อมูลล่าสุด #
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(TB4204(สามพร้าว)) 21 อ.มนันญา

วันที่ 25/11/2021 เวลา 14:33:35

รายละเอียด
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2202) 47 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 09:41:09

รายละเอียด
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 3)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(2102) 42 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 09:50:50

รายละเอียด
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 4)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(2403) 33 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 01/12/2021 เวลา 10:07:04

รายละเอียด
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 5)
3(2-2-5) อ.ธวัลรัตน์:อัง.10.00-12.00(336),ผศ.สุริสา:อัง.8.00-10.00(336) 28 ผศ.สุริสา,อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 24/11/2021 เวลา 08:29:31

รายละเอียด
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(526) 9 ดร.กัญญา แสนนามวงษ์

วันที่ 24/11/2021 เวลา 00:08:30

รายละเอียด
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(337) 33 ดร.กัญญา แสนนามวงษ์

วันที่ 24/11/2021 เวลา 00:14:38

รายละเอียด
AC20102 การบัญชีชั้นกลาง1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(2202) 51 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 29/11/2021 เวลา 16:16:00

รายละเอียด
AC20102 การบัญชีชั้นกลาง1
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2201) 49 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 29/11/2021 เวลา 16:22:49

รายละเอียด
AC20102 การบัญชีชั้นกลาง1
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2202) 45 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 29/11/2021 เวลา 16:30:21

รายละเอียด
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(2302) 51 ผศ.อรชุมา

วันที่ 06/12/2021 เวลา 07:24:03

รายละเอียด
AC20203 การบัญชีชั้นกลาง2
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(526) 19 ผศ.ดร.ชนัญฎา

รายละเอียด
AC20305 การบัญชีขั้นสูง2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2301) 41 ผศ.อรชุมา

วันที่ 22/11/2021 เวลา 23:46:58

รายละเอียด
AC20305 การบัญชีขั้นสูง2
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(341) 35 ผศ.อรชุมา

วันที่ 22/11/2021 เวลา 23:48:42

รายละเอียด
AC20305 การบัญชีขั้นสูง2
(หมู่ 3)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(336) 42 ผศ.สุริสา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 08:42:51

รายละเอียด
AC20305 การบัญชีขั้นสูง2
(หมู่ 4)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(2202) 53 ผศ.สุริสา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 08:45:41

รายละเอียด
AC20307 ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพบัญชี
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ดร.กัญญา:พฤ.8.00-10.00(2102),ผศ.ดร.รชต:พฤ.10.00-12.00(2102) 51 ผศ.ดร.รชต สวนสวัสดิ์ ,ดร.กัญญา แสนนามวงษ์

วันที่ 24/11/2021 เวลา 00:16:09

รายละเอียด
AC30201 การบัญชีต้นทุน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2301) 51 ดร.กัญญา แสนนามวงษ์

วันที่ 24/11/2021 เวลา 00:21:39

รายละเอียด
AC30202 การบัญชีต้นทุน2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2102) 46 ผศ.ดร.รชต

รายละเอียด
AC30202 การบัญชีต้นทุน2
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(342) 49 ผศ.ดร.รชต

รายละเอียด
AC30202 การบัญชีต้นทุน2
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(333(Labบัญชี)) 26 ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน

วันที่ 25/11/2021 เวลา 16:37:31

รายละเอียด
AC40402 การสอบบัญชี 1
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2202) 46 ผศ.เบญญาภา

วันที่ 23/11/2021 เวลา 22:53:35

รายละเอียด
AC40402 การสอบบัญชี 1
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(344) 34 ผศ.เบญญาภา

วันที่ 23/11/2021 เวลา 22:58:54

รายละเอียด
AC40402 การสอบบัญชี 1
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(337) 39 ผศ.เบญญาภา

วันที่ 23/11/2021 เวลา 23:04:21

รายละเอียด
AC40404 การสอบบัญชี 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2302) 53 ผศ.ปิญะธิดา

รายละเอียด
AC50201 การภาษีอากร1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(2302) 46 ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 28/11/2021 เวลา 07:37:54

รายละเอียด
AC50201 การภาษีอากร1
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2101) 41 ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 28/11/2021 เวลา 07:38:13

รายละเอียด
AC50201 การภาษีอากร1
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2101) 32 ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 28/11/2021 เวลา 07:38:35

รายละเอียด
AC50201 การภาษีอากร
(หมู่ 4)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2202) 51 อ.มนันญา

วันที่ 25/11/2021 เวลา 14:43:35

รายละเอียด
AC60201 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(คอม17407) 51 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี

วันที่ 25/11/2021 เวลา 20:43:56

รายละเอียด
AC60302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(333(Labบัญชี)) 45 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี

วันที่ 25/11/2021 เวลา 20:45:06

รายละเอียด
AC60302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(คอม17407) 40 ผศ.วันวิสา

วันที่ 25/11/2021 เวลา 20:46:44

รายละเอียด
AC60302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(คอม17407) 33 ผศ.วันวิสา

วันที่ 25/11/2021 เวลา 20:47:16

รายละเอียด
AC70301 การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(2301) 45 ผศ.ประนมพร

วันที่ 26/11/2021 เวลา 17:04:04

รายละเอียด
AC70301 การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(345) 35 ผศ.ประนมพร

วันที่ 26/11/2021 เวลา 17:04:34

รายละเอียด
AC70301 การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(336) 38 ผศ.ประนมพร

วันที่ 26/11/2021 เวลา 17:04:58

รายละเอียด
AC80403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญชี
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(333(Labบัญชี)) 53 ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน

วันที่ 25/11/2021 เวลา 16:38:48

รายละเอียด
AC90401 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 1)
1(0-3-0) ผศ.ปิญะธิดา:พฤ.13.00-14.00(2302),ดร.ธัญญ์นิธิ:พฤ.14.00-16.00(2302) 53 ดร.ธัญญ์นิธิ,ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 25/11/2021 เวลา 16:39:16

รายละเอียด
AC90402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ขนิษฐา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 34 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.ขนิษฐา

รายละเอียด
AC90402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 2)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ขนิษฐา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 39 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.ขนิษฐา

รายละเอียด
AC90402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 3)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ปิญะธิดา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 42 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.ปิญะธิดา

รายละเอียด
AC90402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 4)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.สุริสา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 35 ผศ.สุริสา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

วันที่ 24/11/2021 เวลา 08:49:11

รายละเอียด
AC90405 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(333(Labบัญชี)) 53 ผศ.ดร.ชนัญฎา

รายละเอียด
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.มนันญา:อา.17.00-18.00(336),ผศ.เบญญาภา:อา.19.00-21.00(336),ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.18.00-19.00(336) 13 ผศ.เบญญาภา,ดร.ธัญญ์นิธิ,อ.มนันญา

วันที่ 25/11/2021 เวลา 16:38:09

รายละเอียด
AC20102 การบัญชีชั้นกลาง1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.ประนมพร:ส.8.00-9.00(2202),อ.กนกกานดา:ส.9.00-10.00(2202),อ.ธวัลรัตน์:ส.10.00-12.00(2202) 64 ผศ.ประนมพร,อ.ธวัลรัตน์,อ.กนกกานดา

วันที่ 28/11/2021 เวลา 09:55:52

รายละเอียด
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.อรชุมา:ส.13.00-15.00(2302),ผศ.ดร.ชนัญฎา:ส.15.00-17.00(2302) 64 ผศ.อรชุมา,ผศ.ดร.ชนัญฎา

วันที่ 06/12/2021 เวลา 07:21:14

รายละเอียด
AC20304 การบัญชีขั้นสูง1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(2302) 50 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี

วันที่ 25/11/2021 เวลา 20:32:51

รายละเอียด
AC60301 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(2201) 49 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 03/12/2021 เวลา 08:57:22

รายละเอียด
AC60302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(2202) 50 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 29/11/2021 เวลา 16:31:59

รายละเอียด
AC70301 การบัญชีเพื่อการนำเข้าและส่งออก
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.8.00-9.00(2201),อ.มนันญา:อา.9.00-12.00(2201) 50 ดร.ธัญญ์นิธิ,อ.มนันญา

วันที่ 25/11/2021 เวลา 14:44:56

รายละเอียด
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(2302) 49 ผศ.ดร.ชนัญฎา

รายละเอียด
AC90401 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 1)
1(0-3-0) อา.13.00-16.00(2302) 50 ผศ.สุริสา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 08:47:30

รายละเอียด
AC90402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 1)
3(-350-) ผศ.เบญญาภา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ปิญะธิดา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 8 ผศ.เบญญาภา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.ปิญะธิดา

รายละเอียด
BC10101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.นิษา:ศ.8.00-10.00(คอม17407),อ.เสกศิลป์:ศ.10.00-12.00(คอม17407) 46 อ.เสกศิลป์,อ.นิษา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 15:00:43

รายละเอียด
BC10101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อ.ชนาภา:ศ.13.00-15.00(คอม17407),อ.เสกศิลป์:ศ.15.00-17.00(คอม17407) 41 อ.ชนาภา,อ.เสกศิลป์

วันที่ 01/12/2021 เวลา 08:10:17

รายละเอียด
BC10101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อ.เสกศิลป์:พฤ.10.00-12.00(คอม17412),อ.ชนาภา:พฤ.8.00-10.00(คอม17412) 32 อ.ชนาภา,อ.เสกศิลป์

วันที่ 01/12/2021 เวลา 08:13:19

รายละเอียด
BC10101 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
(หมู่ 4)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(คอม17411) 27 อ.สุดารัตน์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 11:40:26

รายละเอียด
BC10101 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
(หมู่ 5)
3(2-2-5) อ.นิษา:พ.10.00-12.00(คอม17407),อ.เสกศิลป์:พ.8.00-10.00(คอม17407) 46 อ.เสกศิลป์,อ.นิษา

วันที่ 25/11/2021 เวลา 09:28:59

รายละเอียด
BC10101 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
(หมู่ 6)
3(2-2-5) อ.นิษา:ศ.8.00-10.00(คอม17407),อ.เสกศิลป์:ศ.10.00-12.00(คอม17407) 42 อ.เสกศิลป์,อ.นิษา

วันที่ 25/11/2021 เวลา 09:22:07

รายละเอียด
BC10201 การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องานธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(คอม17412) 24 อ.ฐาปนี

รายละเอียด
BC10203 การพัฒนาเว็บไซต์ธุรกิจเบื้องต้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(คอม17404) 24 อ.สุดารัตน์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 11:23:36

รายละเอียด
BC10204 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจเบื้องต้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม17403) 31 ผศ.ปณิธาน

วันที่ 29/11/2021 เวลา 08:43:35

รายละเอียด
BC10204 ก้าวแรกสู่การเป็นนักพัฒนาแอพพลิเคชันทางธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(คอม17403) 24 ผศ.ปณิธาน

วันที่ 29/11/2021 เวลา 08:48:40

รายละเอียด
BC10206 ภาษาอังกฤษเพื่อคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(326) 3 ผศ.ดร.สาวิตรี

วันที่ 27/11/2021 เวลา 12:38:05

รายละเอียด
BC10301 กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(332(Lab)) 22 อ.นิษา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 15:32:53

รายละเอียด
BC10302 กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(คอม17411) 24 อ.ฐาปนี

รายละเอียด
BC10302 กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม17411) 31 อ.ฐาปนี

รายละเอียด
BC10304 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช ้โปรแกรมสำเร็จรูป
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(คอม17412) 29 ผศ.วราพร กรีเทพ

วันที่ 28/11/2021 เวลา 16:32:01

รายละเอียด
BC10305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(332(Lab)) 30 อ.สมวรร

วันที่ 26/11/2021 เวลา 22:31:45

รายละเอียด
BC10305 การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศเพื่องานธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(332(Lab)) 25 อ.สมวรร

วันที่ 26/11/2021 เวลา 22:32:54

รายละเอียด
BC10306 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจขั้นสูง
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(คอม17403) 31 อ.สุดารัตน์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 11:24:28

รายละเอียด
BC10307 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(332(Lab)) 29 ผศ.ดร.สาวิตรี

วันที่ 27/11/2021 เวลา 12:39:21

รายละเอียด
BC10401 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(คอม17404) 29 ผศ.วราพร กรีเทพ

วันที่ 28/11/2021 เวลา 16:42:04

รายละเอียด
BC10402 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.นิษา:จ.15.00-17.00(332(Lab)),อ.เสกศิลป์:จ.13.00-15.00(332(Lab)) 28 อ.เสกศิลป์,อ.นิษา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 15:34:06

รายละเอียด
BC20104 สื่อดิจิทัล
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(คอม17407) 50 อ.สมวรร

วันที่ 26/11/2021 เวลา 22:30:48

รายละเอียด
BC20301 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(คอม17404) 30 ผศ.ดร.สาวิตรี

วันที่ 27/11/2021 เวลา 12:37:47

รายละเอียด
BC20304 การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยัสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(332(Lab)) 29 ผศ.วราพร กรีเทพ

วันที่ 28/11/2021 เวลา 16:47:36

รายละเอียด
BC10101 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.17.00-21.00(คอม17407) 64 อ.เสกศิลป์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 09:40:42

รายละเอียด
BC10301 กฎหมาย จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(คอม17404) 12 อ.นิษา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 15:26:53

รายละเอียด
BC10402 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.13.00-17.00(คอม17404) 7 ผศ.ปณิธาน

วันที่ 29/11/2021 เวลา 08:50:00

รายละเอียด
CA31104 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(526) 14 อ.ชาย

รายละเอียด
CA31104 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(344) 37 อ.สุพรรษา

รายละเอียด
CA31104 การถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(526) 8 อ.ชาย

รายละเอียด
CA31201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(535) 7 อ.วิษณุ

รายละเอียด
CA31201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(525) 29 อ.วิษณุ

รายละเอียด
CA31201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(535) 13 อ.วิษณุ

รายละเอียด
CA31203 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิ จิทัล
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(334) 14 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA31203 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิ จิทัล
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(334) 37 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA31203 การรู้เท่าทันสื่อสารสนเทศและดิ จิทัล
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(334) 8 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA31301 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.16.00-19.00(314) 7 อ.สุภัช

รายละเอียด
CA31301 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พ.16.00-19.00(314) 29 อ.สุภัช

รายละเอียด
CA31301 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พ.16.00-19.00(314) 12 อ.สุภัช

รายละเอียด
CA31305 ธุรกิจเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2402) 11 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA31305 ธุรกิจเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(337) 34 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA31305 ธุรกิจเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2402) 13 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA32101 หลักการสื่อข่าว
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2101) 14 ผศ.ดร.เสกสรร

รายละเอียด
CA32101 หลักการสื่อข่าว
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2101) 37 ผศ.ดร.เสกสรร

รายละเอียด
CA32101 หลักการสื่อข่าว
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2101) 8 ผศ.ดร.เสกสรร

รายละเอียด
CA32203 การผลิตวารสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(335(Lab)) 13 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA32203 การผลิตวารสารสนเทศ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(335(Lab)) 11 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA32204 การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(525) 11 อ.สุวัฒนา

รายละเอียด
CA32306 การผลิตสิ่งสิ่งพิมพ์ชุมชน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(525) 7 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA33202 การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(342) 13 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA33203 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(337) 11 อ.ชาย

รายละเอียด
CA33203 การผลิตและจัดรายการวิทยุกระจาย เสียงและวิทยุโทรทัศน์ เพื่อการ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(337) 13 อ.ชาย

รายละเอียด
CA33303 การวางแผนการประชาสัมพันธ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(536) 12 อ.สุพรรษา

รายละเอียด
CA35102 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(527) 34 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA35103 การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(337) 34 อ.ชาย

รายละเอียด
CA35202 การสื่อข่าววิทยุกระจายเสียงและ วิทยุโทรทัศน์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(346) 34 อ.นวียาฐ์

รายละเอียด
CA35305 การสื่อสารมวลชนอาเซียน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(341) 8 ผศ.ดร.เสกสรร

รายละเอียด
CA35305 การสื่อสารมวลชนอาเซียน
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(326) 28 ผศ.ดร.เสกสรร

รายละเอียด
CA35305 การสื่อสารมวลชนอาเซียน
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(341) 11 ผศ.ดร.เสกสรร

รายละเอียด
CA38401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
5(-450-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.สุพรรษา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 3 อ.สุพรรษา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
CA38401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
(หมู่ 2)
5(-450-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.นวียาฐ์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 29 อ.นวียาฐ์,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
CA38401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
(หมู่ 3)
5(-450-) อ.สุวัฒนา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 18 อ.สุวัฒนา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
CA39301 สัมมนานิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(337) 7 อ.สุวัฒนา

รายละเอียด
CA39301 สัมมนานิเทศศาสตร์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(345) 29 อ.สุวัฒนา

รายละเอียด
CA39301 สัมมนานิเทศศาสตร์
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(337) 11 อ.สุวัฒนา

รายละเอียด
CA39302 โครงการพิเศษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(1-4-4) อัง.13.00-18.00(346) 7 อ.ชาย

รายละเอียด
CA39302 โครงการพิเศษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 2)
3(1-4-4) พฤ.13.00-18.00(343) 29 อ.สุพรรษา

รายละเอียด
CA39302 โครงการพิเศษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 3)
3(1-4-4) อัง.13.00-18.00(346) 13 อ.ชาย

รายละเอียด
CA31201 ภาษาอังกฤษเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(337) 12 อ.พิชญานิน

รายละเอียด
CA31305 ธุรกิจเพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(336) 5 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA35102 การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(336) 5 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA35201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและว ิทยุโทรทัศน์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(336) 5 อ.บุณยนุช

รายละเอียด
CA35305 การสื่อสารมวลชนอาเซียน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(336) 12 ผศ.ดร.เสกสรร

รายละเอียด
CA38401 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
5(-450-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.ชาย:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 3 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.ชาย

รายละเอียด
CA39301 สัมมนานิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(337) 12 อ.สุวัฒนา

รายละเอียด
EC01101 หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2403) 37 อ.อนาทินี

วันที่ 08/12/2021 เวลา 11:43:40

รายละเอียด
EC01101 หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(2404) 23 อ.อนาทินี

วันที่ 08/12/2021 เวลา 11:48:30

รายละเอียด
EC01111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(TB4204(สามพร้าว)) 30 อ.ปราการ

รายละเอียด
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(TB4205(สามพร้าว)) 10 อ.อนาทินี

วันที่ 08/12/2021 เวลา 11:54:00

รายละเอียด
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(346) 10 ดร.ชาลี

วันที่ 28/11/2021 เวลา 14:00:13

รายละเอียด
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(346) 8 ดร.ชาลี

วันที่ 28/11/2021 เวลา 14:00:54

รายละเอียด
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 4)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(346) 27 ดร.ชาลี

วันที่ 28/11/2021 เวลา 14:01:31

รายละเอียด
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 5)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(324) 53 ดร.ชาลี

วันที่ 28/11/2021 เวลา 13:56:31

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2201) 21 ผศ.พัชฎาภรณ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 14:11:38

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2302) 47 ดร.สมคิด

วันที่ 29/11/2021 เวลา 15:46:45

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2201) 11 ผศ.พัชฎาภรณ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 14:18:43

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
(หมู่ 4)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2302) 33 ดร.สมคิด

วันที่ 29/11/2021 เวลา 15:48:08

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
(หมู่ 5)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(314) 50 อ.ปราการ

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
(หมู่ 6)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(2301) 37 ผศ.พัชฎาภรณ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 14:29:24

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
(หมู่ 7)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(2301) 39 ผศ.พัชฎาภรณ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 14:34:31

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
(หมู่ 8)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(2403) 35 ผศ.ดร.ศุภกฤต

วันที่ 15/12/2021 เวลา 15:11:18

รายละเอียด
EC12202 สถิติสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ 1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(335(Lab)) 8 ดร.สมคิด

วันที่ 29/11/2021 เวลา 15:49:33

รายละเอียด
EC16201 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(343) 12 ผศ.ดร.ศุภกฤต

วันที่ 15/12/2021 เวลา 15:12:50

รายละเอียด
EC23301 ภาษาอังกฤษสำหรับเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(537) 12 อ.พลวัฒน์

รายละเอียด
EC25302 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจเกษตร
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(526) 12 ดร.ชาลี

วันที่ 28/11/2021 เวลา 14:06:14

รายละเอียด
EC26303 เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(336) 12 ผศ.พัชฎาภรณ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 14:21:26

รายละเอียด
EC28301 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(2404) 12 ผศ.ดร.ศุภกฤต

วันที่ 15/12/2021 เวลา 15:14:22

รายละเอียด
EC29401 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.ปราการ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 9 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.ปราการ

รายละเอียด
EC10101 หลักเศรษฐศาสตร์เพื่อนวัตกรรมและธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(2301) 64 ผศ.พัชฎาภรณ์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 17:42:59

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(537) 4 อ.ปริญญา

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(345) 29 ผศ.โชคชัย

วันที่ 25/11/2021 เวลา 11:34:53

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(344) 42 อ.อารยา

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 4)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(342) 43 อ.อารยา

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 5)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(2402) 30 อ.อารยา

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 6)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(537) 21 อ.ปริญญา

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 7)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(314) 48 อ.อารยา

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 8)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(537) 11 อ.ปริญญา

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 9)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(336) 24 ผศ.โชคชัย

วันที่ 25/11/2021 เวลา 11:17:05

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 10)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2301) 50 อ.สุพักตร์

วันที่ 03/12/2021 เวลา 19:57:27

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(2401) 30 ผศ.โชคชัย

วันที่ 25/11/2021 เวลา 11:24:10

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(2401) 3 ผศ.โชคชัย

วันที่ 25/11/2021 เวลา 11:27:24

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2401) 8 อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ

วันที่ 01/12/2021 เวลา 19:05:57

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 4)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2403) 10 อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ

วันที่ 01/12/2021 เวลา 19:02:08

รายละเอียด
FN20101 การเงินส่วนบุคคล
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2401) 28 อ.เสาวนีย์ สิทธิโชติ

วันที่ 01/12/2021 เวลา 19:08:48

รายละเอียด
FN20303 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(335(Lab)) 30 อ.สุพจน์

รายละเอียด
FN20303 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ทางการเงิน
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(335(Lab)) 4 อ.สุพจน์

รายละเอียด
FN30201 หลักการลงทุน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2401) 18 อ.สุพจน์

รายละเอียด
FN30401 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(332(Lab)) 30 อ.ปริญญา

รายละเอียด
FN30401 การจัดการความเสี่ยงทางการเงิน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(332(Lab)) 4 อ.ปริญญา

รายละเอียด
FN40201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(324) 45 อ.สุพักตร์

วันที่ 03/12/2021 เวลา 19:58:24

รายละเอียด
FN40201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2401) 50 อ.สุพักตร์

วันที่ 03/12/2021 เวลา 19:54:38

รายละเอียด
FN40201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(343) 24 อ.ศตพร

รายละเอียด
FN40201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
(หมู่ 4)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(334) 53 อ.ศตพร

รายละเอียด
FN40301 การจัดการสินเชื่อ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(525) 17 อ.ศตพร

รายละเอียด
FN60301 หลักการประกันภัย
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(527) 30 อ.สุพักตร์

วันที่ 03/12/2021 เวลา 19:55:43

รายละเอียด
FN60301 หลักการประกันภัย
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(527) 3 อ.สุพักตร์

วันที่ 03/12/2021 เวลา 19:57:02

รายละเอียด
FN80402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.สุพจน์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 36 อ.สุพจน์,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
FN80402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเงิน
(หมู่ 2)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.ศตพร:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 19 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.ศตพร

รายละเอียด
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(346) 17 อ.สุพักตร์

วันที่ 03/12/2021 เวลา 19:49:27

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(344) 23 ผศ.โชคชัย

วันที่ 25/11/2021 เวลา 11:20:07

รายละเอียด
FN40201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00(314) 50 อ.สุพักตร์

วันที่ 03/12/2021 เวลา 19:52:58

รายละเอียด
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2402) 37 อ.อรจิตรา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:54:19

รายละเอียด
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2302) 48 อ.ชลนที

วันที่ 24/11/2021 เวลา 14:53:46

รายละเอียด
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พ.16.00-19.00(2401) 35 อ.ชลนที

วันที่ 24/11/2021 เวลา 14:56:19

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2403) 37 อ.ศศิประภา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 09:06:02

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(526) 44 อ.ศศิประภา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 09:07:40

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(526) 5 อ.ศศิประภา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 09:09:16

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 4)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(324) 45 ผศ.มานน

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 5)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(527) 50 ผศ.มานน

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 6)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2404) 22 ผศ.มานน

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 7)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2404) 5 ผศ.มานน

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 8)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(332(Lab)) 28 อ.ศศิประภา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 09:10:40

รายละเอียด
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(346) 12 ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

วันที่ 29/11/2021 เวลา 14:16:57

รายละเอียด
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(343) 30 ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

วันที่ 29/11/2021 เวลา 14:32:18

รายละเอียด
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(525) 3 ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

วันที่ 29/11/2021 เวลา 14:32:51

รายละเอียด
GM13301 นวัตกรรมการจัดการผลิตและการดำเนินงาน
(หมู่ 4)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(336) 24 ผศ.ดร.กฤษฎา ณ หนองคาย

วันที่ 29/11/2021 เวลา 13:57:23

รายละเอียด
GM21204 จริยธรรมทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(346) 44 ผศ.วิชุดา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 17:25:40

รายละเอียด
GM21204 จริยธรรมทางธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(344) 43 ผศ.วิชุดา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 17:25:55

รายละเอียด
GM21204 จริยธรรมทางธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(337) 28 ผศ.วิชุดา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 17:26:09

รายละเอียด
GM21312 การจัดการโครงการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(336) 25 ผศ.วิชุดา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 17:28:27

รายละเอียด
GM21313 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2404) 12 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:02:09

รายละเอียด
GM21313 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(341) 43 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:04:49

รายละเอียด
GM21313 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2401) 41 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:06:00

รายละเอียด
GM21313 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 4)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2403) 2 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:06:42

รายละเอียด
GM21314 การวิจัยทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(536) 43 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 08:17:34

รายละเอียด
GM21314 การวิจัยทางธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(334) 38 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 08:18:38

รายละเอียด
GM21314 การวิจัยทางธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(334) 5 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 08:19:44

รายละเอียด
GM22201 การเป็นผู้ประกอบการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(526) 36 อ.อรจิตรา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:57:13

รายละเอียด
GM22201 การเป็นผู้ประกอบการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(346) 50 อ.อรจิตรา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:58:29

รายละเอียด
GM22201 การเป็นผู้ประกอบการ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2402) 28 อ.อรจิตรา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:59:36

รายละเอียด
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(314) 25 อ.กมลรัตน์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 19:10:43

รายละเอียด
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(314) 53 อ.กมลรัตน์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 19:11:29

รายละเอียด
GM25301 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(คอม17404) 32 อ.ชลนที

วันที่ 24/11/2021 เวลา 14:59:33

รายละเอียด
GM27401 โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(344) 25 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 21:31:51

รายละเอียด
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ดร.คณิศรา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.ศศิประภา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 39 ผศ.ดร.คณิศรา,อ.ศศิประภา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
(หมู่ 2)
3(-350-) ผศ.วิชุดา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ดร.เบญจมาส:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 30 ผศ.วิชุดา,ผศ.ดร.เบญจมาส,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
(หมู่ 3)
3(-350-) ผศ.ดร.กฤษฎา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 20 ผศ.ดร.กฤษฎา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
GM28201 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(346) 37 ผศ.ดร.เบญจมาส

รายละเอียด
GM28201 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(2202) 39 ผศ.ดร.เบญจมาส

รายละเอียด
GM28201 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(2202) 35 ผศ.ดร.เบญจมาส

รายละเอียด
GM28202 การแปลและการเขียนภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(342) 33 ผศ.ดร.เบญจมาส

รายละเอียด
GM31206 จิตวิทยาธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(526) 25 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 08:16:22

รายละเอียด
GM31206 จิตวิทยาธุรกิจ
(หมู่ 9)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2403) 45 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 08:09:15

รายละเอียด
GM32102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(TB4204(สามพร้าว)) 25 อ.ชัยธัช

วันที่ 23/11/2021 เวลา 23:48:33

รายละเอียด
GM32102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(หมู่ 9)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2402) 11 อ.ชัยธัช

วันที่ 23/11/2021 เวลา 23:51:34

รายละเอียด
GM32204 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(TB4204(สามพร้าว)) 9 อ.ชัยธัช

วันที่ 23/11/2021 เวลา 23:53:44

รายละเอียด
GM33302 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(525) 37 ผศ.ดร.วนิชย์

รายละเอียด
GM33302 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2402) 41 ผศ.ดร.วนิชย์

รายละเอียด
GM33302 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2402) 8 ผศ.ดร.วนิชย์

รายละเอียด
GM33302 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
(หมู่ 4)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(337) 25 ผศ.ดร.วนิชย์

รายละเอียด
GM34303 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(344) 44 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 21:27:41

รายละเอียด
GM34303 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2102) 38 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 21:29:08

รายละเอียด
GM34303 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2102) 5 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 21:29:47

รายละเอียด
GM35202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(335(Lab)) 34 อ.ณพล

รายละเอียด
GM35202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(หมู่ 3)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(คอม17404) 37 อ.ณพล

รายละเอียด
GM35202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(หมู่ 4)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม17407) 39 อ.ณพล

รายละเอียด
GM35202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(หมู่ 5)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม17407) 35 อ.ณพล

รายละเอียด
GM36201 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2101) 43 อ.ระพีพรรณ

วันที่ 27/11/2021 เวลา 11:55:30

รายละเอียด
GM36201 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2101) 43 อ.ระพีพรรณ

วันที่ 26/11/2021 เวลา 09:22:52

รายละเอียด
GM36201 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2101) 28 อ.ระพีพรรณ

วันที่ 26/11/2021 เวลา 09:24:50

รายละเอียด
GM38202 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(341) 43 อ.กมลรัตน์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 19:12:37

รายละเอียด
GM38202 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(527) 41 อ.กมลรัตน์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 19:13:04

รายละเอียด
GM38202 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2401) 2 อ.กมลรัตน์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 19:13:52

รายละเอียด
GM38202 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(หมู่ 4)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2401) 25 อ.กมลรัตน์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 19:14:07

รายละเอียด
GM39102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(314) 14 อ.ชัยธัช

วันที่ 23/11/2021 เวลา 23:55:27

รายละเอียด
GM39102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(314) 37 อ.ชัยธัช

วันที่ 23/11/2021 เวลา 23:56:59

รายละเอียด
GM39102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(314) 7 อ.ชัยธัช

วันที่ 23/11/2021 เวลา 23:58:05

รายละเอียด
GM11101 หลักการจัดการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(2301) 7 อ.อรจิตรา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:49:16

รายละเอียด
GM11101 หลักการจัดการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(2301) 40 อ.อรจิตรา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:51:46

รายละเอียด
GM11101 หลักการจัดการ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(2301) 43 อ.อรจิตรา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:52:51

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(2102) 23 ผศ.มานน

รายละเอียด
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(2102) 50 ผศ.มานน

รายละเอียด
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(344) 9 อ.อนาทินี

วันที่ 08/12/2021 เวลา 11:54:25

รายละเอียด
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(344) 31 อ.อนาทินี

วันที่ 08/12/2021 เวลา 11:54:46

รายละเอียด
GM21203 พฤติกรรมองค์การ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.17.00-21.00(314) 63 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 26/11/2021 เวลา 13:08:22

รายละเอียด
GM21204 จริยธรรมทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(324) 54 ผศ.วิชุดา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 17:23:57

รายละเอียด
GM21312 การจัดการโครงการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(342) 30 ผศ.วิชุดา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 17:28:04

รายละเอียด
GM21313 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(342) 41 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 26/11/2021 เวลา 13:06:21

รายละเอียด
GM22201 การเป็นผู้ประกอบการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.17.00-20.00(2402) 25 อ.อรจิตรา

วันที่ 27/11/2021 เวลา 15:55:55

รายละเอียด
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(343) 18 อ.กมลรัตน์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 19:08:51

รายละเอียด
GM25301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(342) 27 อ.ชลนที

วันที่ 24/11/2021 เวลา 14:57:39

รายละเอียด
GM27401 โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.13.00-17.00(344) 19 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 21:31:16

รายละเอียด
GM27401 โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(344) 46 ผศ.ดร.คณิศรา

วันที่ 30/11/2021 เวลา 14:22:26

รายละเอียด
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.ชัยธัช:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 18 อ.ชัยธัช,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดการทั่วไป
(หมู่ 2)
3(-350-) อ.ชัยธัช:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.ศรินรัตน์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 29 อ.ชัยธัช,อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.ศรินรัตน์

รายละเอียด
GM28201 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.17.00-21.00(2202) 61 อ.ณัฐศิริ

รายละเอียด
GM28201 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(2202) 54 อ.ณัฐศิริ

รายละเอียด
GM31206 จิตวิทยาธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(341) 17 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 25/11/2021 เวลา 08:14:54

รายละเอียด
GM31310 นวัตกรรมการจัดการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00(345) 30 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 21:25:28

รายละเอียด
GM32204 การจัดการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(314) 64 อ.อนาทินี

วันที่ 08/12/2021 เวลา 11:55:30

รายละเอียด
GM34303 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.17.00-20.00(2101) 18 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 21:26:25

รายละเอียด
GM34303 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ส.17.00-20.00(2101) 40 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 27/11/2021 เวลา 21:27:11

รายละเอียด
GM35202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.16.00-20.00(คอม17407) 54 อ.นิษา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 15:37:56

รายละเอียด
GM37403 สัมนาทางการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(345) 40 อ.ระพีพรรณ

วันที่ 26/11/2021 เวลา 09:26:03

รายละเอียด
GM38202 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.16.00-19.00(344) 29 อ.กมลรัตน์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 19:12:03

รายละเอียด
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิทัล
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(337) 30 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 26/11/2021 เวลา 13:05:03

รายละเอียด
HR11201 พนักงานสัมพันธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(343) 15 รศ.ดร.สุรัชนี

วันที่ 28/11/2021 เวลา 16:43:26

รายละเอียด
HR11303 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(525) 10 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 26/11/2021 เวลา 13:12:15

รายละเอียด
HR11402 วิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(326) 15 ผศ.ดร.พนา

รายละเอียด
HR11403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.รุ่งตะวัน:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 12 ผศ.รุ่งตะวัน,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

รายละเอียด
HR12304 ภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(343) 15 ผศ.รุ่งตะวัน

วันที่ 26/11/2021 เวลา 13:12:38

รายละเอียด
HR12403 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(343) 15 รศ.ดร.สุรัชนี

วันที่ 28/11/2021 เวลา 16:41:38

รายละเอียด
HT21102 หลักการโรงแรม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(342) 44 อ.กรรณิการ์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 21:06:45

รายละเอียด
HT21102 หลักการโรงแรม
(หมู่ 9)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(341) 2 อ.กรรณิการ์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 21:25:38

รายละเอียด
HT21203 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(335(Lab)) 45 อ.ธีระพล

รายละเอียด
HT21203 การจัดการงานบริการส่วนหน้า
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(335(Lab)) 42 อ.ธีระพล

รายละเอียด
HT21207 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(314) 45 อ.โชติกา

รายละเอียด
HT21207 การจัดการครัวและการประกอบอาหาร
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(324) 42 อ.โชติกา

รายละเอียด
HT21208 การจัดการอาหารและเครื่องดื่ม
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(537) 8 อ.ณัฐกานต์

รายละเอียด
HT21301 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(314) 42 อ.ธีระพล

วันที่ 24/11/2021 เวลา 10:29:26

รายละเอียด
HT21301 การจัดการภัตตาคารและการจัดเลี้ยง
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(326) 41 อ.ปริชญา

รายละเอียด
HT21303 การจัดการงานขายและการตลาดสำหรับการโรงแรม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(336) 42 อ.ณัฐกานต์

รายละเอียด
HT21303 การจัดการงานขายและการตลาดสำหรับการโรงแรม
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(525) 42 อ.ณัฐกานต์

รายละเอียด
HT21303 การจัดการงานขายและการตลาดสำหรับการโรงแรม
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2101) 45 อ.ณัฐกานต์

รายละเอียด
HT21303 การจัดการงานขายและการตลาดสำหรับการโรงแรม
(หมู่ 4)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(342) 42 อ.ณัฐกานต์

รายละเอียด
HT21305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรม
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(คอม17411) 42 อ.ชนาภา

วันที่ 01/12/2021 เวลา 08:14:55

รายละเอียด
HT21305 เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการโรงแรม
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(คอม17411) 43 อ.ชนาภา

วันที่ 01/12/2021 เวลา 08:15:50

รายละเอียด
HT21306 การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(344) 43 อ.กรรณิการ์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 21:27:27

รายละเอียด
HT21306 การสำรวจและวิจัยสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(342) 41 อ.กรรณิการ์

วันที่ 23/11/2021 เวลา 21:30:44

รายละเอียด
HT21412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ
(หมู่ 1)
6(-400-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.กรรณิการ์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 42 อ.กรรณิการ์,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

วันที่ 23/11/2021 เวลา 21:32:59

รายละเอียด
HT21412 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมบริการ
(หมู่ 2)
6(-400-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.ธีระพล:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 38 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.ธีระพล

รายละเอียด
HT31101 การจัดดอกไม้และงานใบตอง
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(326) 49 อ.ปริชญา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 10:33:55

รายละเอียด
HT31213 ขนมอบและขนมหวาน
(หมู่ 1)
3(1-4-4) พฤ.13.00-18.00(341) 42 อ.โชติกา

รายละเอียด
HT31213 ขนมอบและขนมหวาน
(หมู่ 2)
3(1-4-4) พฤ.7.00-12.00(341) 42 อ.โชติกา

รายละเอียด
HT33101 ภาษาอังกฤษมูลฐานสำหรับงานบริการ
(หมู่ 1)
2(2-0-4) พ.10.00-12.00(535) 43 อ.ธีระพล

รายละเอียด
HT33104 ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม
(หมู่ 1)
2(1-2-3) พฤ.9.00-12.00(334) 45 อ.ปริชญา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 10:39:37

รายละเอียด
HT33104 ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม
(หมู่ 2)
2(1-2-3) พ.9.00-12.00(2102) 43 อ.ปริชญา

วันที่ 24/11/2021 เวลา 10:37:00

รายละเอียด
HT33302 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ
(หมู่ 9)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(344) 1 อ.ธีระพล

รายละเอียด
MC02102 ภาษาอังกฤษในงานสื่อสารการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(527) 4 อ.นฤพรรณ

รายละเอียด
MC02206 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อการสื่อสารการตลาด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(343) 4 อ.ปารนารี

วันที่ 01/12/2021 เวลา 22:22:07

รายละเอียด
MC02309 กลยุทธ์การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2403) 8 อ.สุชีรา

วันที่ 28/11/2021 เวลา 11:05:51

รายละเอียด
MC02310 จิตวิทยาการสื่อสารการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2403) 8 อ.นฤพรรณ

รายละเอียด
MC02311 กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(527) 8 อ.สุชีรา

วันที่ 28/11/2021 เวลา 10:56:31

รายละเอียด
MC02415 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจด้านการสื่อสารการตลาด
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.ปารนารี:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.สุชีรา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.นฤพรรณ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 1 อ.นฤพรรณ,อ.สุชีรา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.ปารนารี

รายละเอียด
MC04304 สื่อประสมเพื่อการสื่อสารการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(535) 8 อ.ปารนารี

วันที่ 01/12/2021 เวลา 22:23:10

รายละเอียด
MC05303 การสื่อสารการตลาดกับสังคมและการพัฒนาชุมชน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.สุชีรา:ศ.15.00-17.00(332(Lab)),อ.นฤพรรณ:ศ.13.00-15.00(332(Lab)) 8 อ.นฤพรรณ,อ.สุชีรา

วันที่ 28/11/2021 เวลา 10:58:00

รายละเอียด
MK11101 หลักการตลาด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(527) 30 รศ.ดร.สืบชาติ

รายละเอียด
MK11101 หลักการตลาด
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(314) 53 รศ.ดร.สืบชาติ

รายละเอียด
MK12101 พฤติกรรมผู้บริโภค
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2201) 47 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK12101 พฤติกรรมผู้บริโภค
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2201) 12 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK12102 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2201) 22 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK12102 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2201) 48 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK12102 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบูรณาการ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2201) 11 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK12103 การจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่ งยืน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(314) 47 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK12103 การจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่ งยืน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(314) 11 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK12203 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบรูณาการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2202) 50 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 24/11/2021 เวลา 07:35:10

รายละเอียด
MK12203 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบรูณาการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2404) 1 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 24/11/2021 เวลา 07:36:27

รายละเอียด
MK12203 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบรูณาการ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2404) 16 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 24/11/2021 เวลา 07:37:38

รายละเอียด
MK12204 การสร้างแบรนด์
(หมู่ 1)
2(1-2-3) พฤ.13.00-16.00(345) 21 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK12205 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2404) 32 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 17:58:36

รายละเอียด
MK12205 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตลาด
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2404) 15 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 18:00:07

รายละเอียด
MK12205 ฐานข้อมูลและการวิเคราะห์ทางการตลาด
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(335(Lab)) 21 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 18:00:49

รายละเอียด
MK12301 การจัดการขาย
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(334) 50 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK12301 การจัดการขาย
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(326) 1 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK12301 การจัดการขาย
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(326) 15 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK12302 การสร้างตราสินค้า
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(334) 50 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK12302 การสร้างตราสินค้า
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(343) 1 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK12302 การสร้างตราสินค้า
(หมู่ 3)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(343) 15 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK12302 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการสมัยใหม่
(หมู่ 4)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2404) 21 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 24/11/2021 เวลา 07:38:26

รายละเอียด
MK12305 การตลาดเพื่อสังคม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2402) 32 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 24/11/2021 เวลา 07:39:15

รายละเอียด
MK12305 การตลาดเพื่อสังคม
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2402) 14 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 24/11/2021 เวลา 07:40:08

รายละเอียด
MK12401 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(คอม17404) 32 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 18:03:09

รายละเอียด
MK12401 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(คอม17404) 14 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 28/11/2021 เวลา 18:04:08

รายละเอียด
MK12403 สัมมนาทางการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2404) 32 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK12403 สัมมนาทางการตลาด
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2404) 14 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK13202 การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2401) 32 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 24/11/2021 เวลา 07:40:44

รายละเอียด
MK13302 การตลาดเชิงสร้างสรรค์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2401) 15 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK14302 การตลาดเชิงเนื้อหา
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2402) 21 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK15201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด1
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.16.00-19.00(2102) 50 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK15201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด1
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(341) 1 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK15201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด1
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(341) 15 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK17401 การเตรียมสหกิจศึกษา
(หมู่ 1)
1(0-3-0) อัง.9.00-12.00(326) 14 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK17402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
(หมู่ 1)
3(0-350-0) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.พีระนันท์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 31 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK17402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
(หมู่ 2)
3(0-350-0) อ.คมกริช:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 21 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.คมกริช

รายละเอียด
MK17403 สหกิจศึกษา
(หมู่ 1)
6(0-720-0) - 5

รายละเอียด
MK11101 หลักการตลาด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(2202) 40 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK11101 หลักการตลาด
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(2202) 44 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK12301 การจัดการขาย
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.16.00-19.00(345) 16 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK12301 การจัดการขาย
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ส.16.00-19.00(345) 11 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK12302 การสร้างตราสินค้า
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(337) 12 ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
MK12401 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.13.00-17.00(335(Lab)) 13 อ.อนุศักดิ์

รายละเอียด
MK12402 การตลาดระดับโลก
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00(337) 13 อ.กมณทิพย์

รายละเอียด
MK12403 สัมมนาทางการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(342) 20 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK12403 สัมมนาทางการตลาด
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(342) 11 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK13301 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00(2401) 12 ผศ.วัฒน์จิรชัย

รายละเอียด
MK13301 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00(2401) 15 ผศ.วัฒน์จิรชัย

รายละเอียด
MK15201 ภาษาอังกฤษสำหรับนักการตลาด1
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00(2401) 14 อ.คมกริช

รายละเอียด
MK15203 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(335(Lab)) 18 อ.อนุศักดิ์

รายละเอียด
MK17402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
(หมู่ 1)
3(0-350-0) ผศ.วัฒน์จิรชัย:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 19 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.วัฒน์จิรชัย

รายละเอียด
MK17402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการตลาด
(หมู่ 2)
3(0-350-0) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.พีระนันท์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.กมณทิพย์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 9 อ.กมณทิพย์,อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.พีระนันท์

รายละเอียด
TM12102 หลักการมัคคุเทศก์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(342) 36 ผศ.พิมพ์สิริ

รายละเอียด
TM14303 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(345) 43 อ.ศิริวรรณ

วันที่ 02/12/2021 เวลา 14:54:11

รายละเอียด
TM14303 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(326) 35 อ.ศิริวรรณ

วันที่ 02/12/2021 เวลา 14:55:27

รายละเอียด
TM14444 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
(หมู่ 1)
6(-400-) อ.สาวิณีย์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 38 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.สาวิณีย์

รายละเอียด
TM14444 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว
(หมู่ 2)
6(-400-) อ.สาวิณีย์:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 36 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.สาวิณีย์

รายละเอียด
TM22201 การวางแผนและการจัดรายการนำเที่ยว
(หมู่ 9)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(2404) 1 อ.ปิยะภรณ์

รายละเอียด
TM22203 โลจิสติกส์และการจัดการขนส่งผู้ โดยสาร
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(346) 43 อ.จิรพร

รายละเอียด
TM22203 โลจิสติกส์และการจัดการขนส่งผู้ โดยสาร
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(536) 36 อ.จิรพร

รายละเอียด
TM22302 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(345) 43 อ.สาวิณีย์

รายละเอียด
TM22302 การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(326) 35 อ.สาวิณีย์

รายละเอียด
TM22303 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยว
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(341) 37 อ.ปิยะภรณ์

รายละเอียด
TM22303 การจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและจัดนำเที่ยว
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(526) 23 อ.ปิยะภรณ์

รายละเอียด
TM22304 การวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(336) 37 ดร.ศราวุธ

รายละเอียด
TM22304 การวิจัยทางด้านการท่องเที่ยวและบริการ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(345) 24 ดร.ศราวุธ

รายละเอียด
TM31203 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการ1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(535) 33 ดร.ศราวุธ

รายละเอียด
TM31204 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการ2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(342) 37 อ.สาวิณีย์

รายละเอียด
TM31204 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการ2
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(527) 23 อ.สาวิณีย์

รายละเอียด
TM31204 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการ2
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(344) 43 ผศ.พิมพ์สิริ

รายละเอียด
TM31204 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในงานบริการ2
(หมู่ 4)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(345) 35 ผศ.พิมพ์สิริ

รายละเอียด
TM32303 การจัดการประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(326) 33 อ.จิรพร

รายละเอียด
TM32404 การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(345) 37 อ.ศิริวรรณ

วันที่ 02/12/2021 เวลา 14:57:11

รายละเอียด
TM32404 การจัดการธุรกิจบริการเชิงสุขภาพ สปาและความงาม
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(525) 23 อ.ศิริวรรณ

วันที่ 02/12/2021 เวลา 14:58:36

รายละเอียด
BA00101 ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(คอม 17407) 50 ผศ.ดร.สาวิตรี

วันที่ 23/11/2021 เวลา 15:49:40

รายละเอียด
BA00301 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(335(Lab)) 33 ดร.สมคิด

วันที่ 29/11/2021 เวลา 15:39:47

รายละเอียด
BA00301 สถิติเพื่อการวิจัยทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(2301) 64 ผศ.ดร.ศุภกฤต

วันที่ 15/12/2021 เวลา 15:03:58

รายละเอียด
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(342) ผศ.โชคชัย

รายละเอียด