ข้อมูลติดตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะวิทยาการจัดการ

กดเลือกปีการศึกษา
ค้นหาชื่อผู้สอน / ชื่อวิชา รหัสวิชา (ใช้บางคำได้) ที่กล่อง "ค้นหา" มุมขวาเหนือตาราง
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต วัน-เวลา ห้องเรียน ลงเรียน ชื่ออาจารย์ บันทึกข้อมูลล่าสุด #
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2202) 5 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 18:36:22

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อ.ธวัลรัตน์:พ.18.00-20.00(2102),ผศ.อรชุมา:พ.17.00-18.00(2102),ผศ.ขนิษฐา:พ.16.00-17.00(2102) 47 ผศ.อรชุมา,อ.ธวัลรัตน์,ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 08:54:09

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2202) 24 ผศ.ประนมพร

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:43:00

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 4)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2202) 48 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 18:51:05

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 5)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2202) 13 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 18:53:31

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 6)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2202) 33 ผศ.ประนมพร

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:47:13

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 7)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(2201) 40 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:34:13

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 8)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(2201) 40 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:33:50

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 9)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(2201) 34 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:37:34

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 10)
3(2-2-5) อ.ธวัลรัตน์:พ.18.00-20.00(2102),ผศ.อรชุมา:พ.17.00-18.00(2102),ผศ.ขนิษฐา:พ.16.00-17.00(2102) 32 ผศ.อรชุมา,อ.ธวัลรัตน์,ผศ.ขนิษฐา

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 11)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2202) 46 ผศ.ประนมพร

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:48:43

ดูข้อมูล
AC10203 การเงินและการบริหารการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(324) 51 อ.สุพจน์

ดูข้อมูล
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2101) 42 อ.กัญญา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 18:13:04

ดูข้อมูล
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2101) 33 อ.กัญญา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 18:10:43

ดูข้อมูล
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.16.00-20.00(2101) 16 อ.กัญญา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 18:50:40

ดูข้อมูล
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 4)
3(2-2-5) พ.16.00-20.00(2101) 32 อ.กัญญา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 18:51:51

ดูข้อมูล
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 5)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(2301) 40 อ.กัญญา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 18:26:33

ดูข้อมูล
AC10301 การบัญชีเพื่อการจัดการ
(หมู่ 6)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(2301) 11 อ.กัญญา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 18:26:59

ดูข้อมูล
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(2302) 51 ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 09:02:01

ดูข้อมูล
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(324) 49 ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 09:05:37

ดูข้อมูล
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2302) 48 ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 09:06:46

ดูข้อมูล
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
(หมู่ 4)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2302) 0 ผศ.ขนิษฐา

ดูข้อมูล
AC20102 การบัญชีชั้นกลาง 1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(336) 28 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี

วันที่ 30/06/2021 เวลา 16:15:38

ดูข้อมูล
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2101) 47 ผศ.อรชุมา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 20:33:58

ดูข้อมูล
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(345) 45 ผศ.อรชุมา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 20:39:07

ดูข้อมูล
AC20203 การบัญชีขั้นกลาง 2
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(336) 42 ผศ.อรชุมา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 20:40:26

ดูข้อมูล
AC20304 การบัญชีขั้นสูง 1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(346) 49 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี

วันที่ 30/06/2021 เวลา 16:00:14

ดูข้อมูล
AC20304 การบัญชีขั้นสูง 1
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2301) 41 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี

วันที่ 30/06/2021 เวลา 16:11:22

ดูข้อมูล
AC20304 การบัญชีขั้นสูง 1
(หมู่ 3)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2301) 34 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี

วันที่ 30/06/2021 เวลา 16:13:19

ดูข้อมูล
AC20304 การบัญชีขั้นสูง 1
(หมู่ 4)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2301) 53 ผศ.ดร.ชนัญฎา

ดูข้อมูล
AC30201 การบัญชีต้นทุน 1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(2201) 49 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 18:55:52

ดูข้อมูล
AC30201 การบัญชีต้นทุน 1
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2102) 45 ผศ.ดร.รชต

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:46:26

ดูข้อมูล
AC30201 การบัญชีต้นทุน 1
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2102) 34 ผศ.ดร.รชต

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:46:58

ดูข้อมูล
AC30202 การบัญชีต้นทุน 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2301) 53 ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน

วันที่ 27/06/2021 เวลา 19:18:07

ดูข้อมูล
AC40301 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(344) 44 ผศ.ประนมพร

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:35:51

ดูข้อมูล
AC40301 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(337) 34 ผศ.ประนมพร

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:32:43

ดูข้อมูล
AC40301 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2302) 40 ผศ.ประนมพร

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:36:54

ดูข้อมูล
AC40301 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน
(หมู่ 4)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2302) 51 ผศ.ประนมพร

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:37:36

ดูข้อมูล
AC40402 การสอบบัญชี 1
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(334) 53 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:27:29

ดูข้อมูล
AC40404 การสอบบัญชี 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(336) 36 ผศ.เบญญาภา

ดูข้อมูล
AC40404 การสอบบัญชี 2
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(344) 40 ผศ.เบญญาภา

ดูข้อมูล
AC40404 การสอบบัญชี 2
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(342) 45 ผศ.เบญญาภา

ดูข้อมูล
AC40404 การสอบบัญชี 2
(หมู่ 4)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(342) 39 ผศ.เบญญาภา

ดูข้อมูล
AC50302 การภาษีอากร 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2202) 34 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 18:59:02

ดูข้อมูล
AC50302 การภาษีอากร 2
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2202) 6 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 19:48:22

ดูข้อมูล
AC50302 การภาษีอากร 2
(หมู่ 3)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2202) 44 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 19:49:32

ดูข้อมูล
AC50302 การภาษีอากร 2
(หมู่ 4)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(2202) 36 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 19:50:34

ดูข้อมูล
AC50302 การภาษีอากร 2
(หมู่ 5)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(2202) 34 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 19:51:56

ดูข้อมูล
AC60301 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(คอม 17307) 36 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:27:33

ดูข้อมูล
AC60301 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(คอม 17307) 13 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:34:06

ดูข้อมูล
AC60301 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(คอม 17307) 45 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:34:55

ดูข้อมูล
AC60301 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
(หมู่ 4)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(คอม 17307) 33 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:35:54

ดูข้อมูล
AC60301 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการบัญชี
(หมู่ 5)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(คอม 17307) 31 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 15:42:39

ดูข้อมูล
AC60302 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(คอม 17307) 53 อ.มนันญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:31:22

ดูข้อมูล
AC70303 การบัญชีเฉพาะกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(337) 32 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:40:46

ดูข้อมูล
AC70303 การบัญชีเฉพาะกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(337) 9 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:45:28

ดูข้อมูล
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2201) 33 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:29:00

ดูข้อมูล
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2201) 35 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:25:45

ดูข้อมูล
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(345) 44 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:29:38

ดูข้อมูล
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 4)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2302) 38 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:30:57

ดูข้อมูล
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 5)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2302) 35 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:31:51

ดูข้อมูล
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 6)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2302) 5 ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:32:37

ดูข้อมูล
AC80403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญ ชี
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.ดร.รชต:อัง.8.00-10.00(333(คอมฯบัญชี)),ดร.ธัญญ์นิธิ:อัง.10.00-12.00(333(คอมฯบัญชี)) 36 ผศ.ดร.รชต,ดร.ธัญญ์นิธิ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 16:32:24

ดูข้อมูล
AC80403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญ ชี
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ผศ.ดร.รชต:อัง.13.00-15.00(333(คอมฯบัญชี)),ดร.ธัญญ์นิธิ:อัง.15.00-17.00(333(คอมฯบัญชี)) 40 ผศ.ดร.รชต,ดร.ธัญญ์นิธิ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 16:33:02

ดูข้อมูล
AC80403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญ ชี
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ผศ.ดร.รชต:พฤ.8.00-10.00(333(คอมฯบัญชี)),ดร.ธัญญ์นิธิ:พฤ.10.00-12.00(333(คอมฯบัญชี)) 47 ผศ.ดร.รชต,ดร.ธัญญ์นิธิ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 16:33:33

ดูข้อมูล
AC80403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญ ชี
(หมู่ 4)
3(2-2-5) ผศ.ดร.รชต:พฤ.13.00-15.00(333(คอมฯบัญชี)),ดร.ธัญญ์นิธิ:พฤ.15.00-17.00(333(คอมฯบัญชี)) 37 ผศ.ดร.รชต,ดร.ธัญญ์นิธิ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 16:34:19

ดูข้อมูล
AC90401 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี
(หมู่ 1)
1(0-3-0) พฤ.13.00-16.00(2101) 36 อ.มนันญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:39:03

ดูข้อมูล
AC90401 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี
(หมู่ 2)
1(0-3-0) พฤ.13.00-16.00(2101) 40 อ.มนันญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:43:20

ดูข้อมูล
AC90401 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี
(หมู่ 3)
1(0-3-0) พ.9.00-12.00(2302) (หมู่3และ4) 45 ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน

วันที่ 27/06/2021 เวลา 20:08:32

ดูข้อมูล
AC90401 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี
(หมู่ 4)
1(0-3-0) พ.9.00-12.00(2302) 39 ดร.ธัญญ์นิธิ จิรพัฒนาพรสิน

วันที่ 27/06/2021 เวลา 20:34:33

ดูข้อมูล
AC90402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 1)
3(-350-) ผศ.ประนมพร:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.สุริสา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 35 ผศ.สุริสา,ผศ.ประนมพร,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

ดูข้อมูล
AC90402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 2)
3(-350-) ผศ.ประนมพร:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.สุริสา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 5 ผศ.สุริสา,ผศ.ประนมพร,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

ดูข้อมูล
AC90405 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(333(คอมฯบัญชี)) 41 ผศ.ดร.ชนัญฎา

ดูข้อมูล
AC90405 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(333(คอมฯบัญชี)) 50 ผศ.ดร.ชนัญฎา

ดูข้อมูล
AC90405 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(333(คอมฯบัญชี)) 34 อ.มนันญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:45:36

ดูข้อมูล
AC90405 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(หมู่ 4)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(333(คอมฯบัญชี)) 39 อ.มนันญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 14:07:55

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(2201) 54 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:20:34

ดูข้อมูล
AC10101 การบัญชีการเงิน
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(2201) 50 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:23:13

ดูข้อมูล
AC10203 การเงินและการบริหารการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(2202) 62 อ.สุพจน์

ดูข้อมูล
AC20101 การบัญชีขั้นต้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.วันวิสา:ส.19.00-21.00(2101),ผศ.ขนิษฐา:ส.17.00-19.00(2101) 62 ผศ.วันวิสา เนื่องสมศรี,ผศ.ขนิษฐา ศักดิ์สุรีย์มงคล

วันที่ 30/06/2021 เวลา 16:24:25

ดูข้อมูล
AC30202 การบัญชีต้นทุน 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.17.00-21.00(2302) 77 ผศ.อรชุมา

วันที่ 28/06/2021 เวลา 10:39:20

ดูข้อมูล
AC40301 การควบคุมภายในและการตรวจสอบภาย ใน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(2301) 23 ผศ.ประนมพร

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:38:32

ดูข้อมูล
AC40404 การสอบบัญชี 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.ดร.ชนัญฎา:ส.10.00-12.00(2302),ผศ.เบญญาภา:ส.8.00-10.00(2302) 26 ผศ.ดร.ชนัญฎา,ผศ.เบญญาภา

ดูข้อมูล
AC40404 การสอบบัญชี 2
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ผศ.ดร.ชนัญฎา:ส.10.00-12.00(2302),ผศ.เบญญาภา:ส.8.00-10.00(2302) 60 ผศ.ดร.ชนัญฎา,ผศ.เบญญาภา

ดูข้อมูล
AC50201 การภาษีอากร 1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.13.00-17.00(2302) 67 ผศ.ขนิษฐา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 09:08:07

ดูข้อมูล
AC50302 การภาษีอากร 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(2202) 32 ผศ.สุริสา

วันที่ 26/06/2021 เวลา 19:54:44

ดูข้อมูล
AC80401 รายงานการเงินและการวิเคราะห์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.ดร.ชนัญฎา:ส.13.00-15.00(336),ผศ.ปิญะธิดา:ส.15.00-17.00(336) 30 ผศ.ดร.ชนัญฎา,ผศ.ปิญะธิดา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:27:55

ดูข้อมูล
AC80403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญ ชี
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.ดร.รชต:อา.10.00-12.00(333(คอมฯบัญชี)),ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.8.00-10.00(333(คอมฯบัญชี)) 28 ผศ.ดร.รชต,ดร.ธัญญ์นิธิ

วันที่ 03/07/2021 เวลา 10:40:48

ดูข้อมูล
AC80403 วิทยาระเบียบวิธีวิจัยทางการบัญ ชี
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ผศ.ดร.รชต:อา.10.00-12.00(333(คอมฯบัญชี)),ดร.ธัญญ์นิธิ:อา.8.00-10.00(333(คอมฯบัญชี)) 46 ผศ.ดร.รชต,ดร.ธัญญ์นิธิ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 16:31:41

ดูข้อมูล
AC90401 เตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิ ชาชีพการบัญชี
(หมู่ 1)
1(0-3-0) อา.13.00-16.00(336) 20 อ.กนกกานดา ใต้จันทร์กอง

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:57:47

ดูข้อมูล
AC90402 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ขนิษฐา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ดร.ชนัญฎา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 60 ผศ.ดร.ชนัญฎา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ,ผศ.ขนิษฐา

ดูข้อมูล
AC90405 สัมมนาการบัญชีการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.ประนมพร:ส.17.00-19.00(336),อ.มนันญา:ส.19.00-21.00(336) 25 ผศ.ประนมพร,อ.มนันญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:19:31

ดูข้อมูล
BC10101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดกา ร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(คอม 17307) 17 อ.ชนาภา

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:20:09

ดูข้อมูล
BC10101 เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับผู้ประกอ บการธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(คอม 17307) 46 อ.ชนาภา

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:20:55

ดูข้อมูล
BC10102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม 17307) 14 ผศ.ดร.สาวิตรี

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:18:21

ดูข้อมูล
BC10102 โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม 17307) 28 ผศ.ดร.สาวิตรี

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:19:10

ดูข้อมูล
BC10102 โปรแกรมประยุกต์เพื่อการวิเคราะ ห์ข้อมูลทางธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม 17307) 25 ผศ.ดร.สาวิตรี

วันที่ 29/06/2021 เวลา 11:19:45

ดูข้อมูล
BC10103 โครงสร้างข้อมูลเพื่อการออกแบบส ารสนเทศทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(คอม 17305) 26 อ.เสกศิลป์

วันที่ 25/06/2021 เวลา 14:30:32

ดูข้อมูล
BC10104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทางธุรกิจด ้วยคอมพิวเตอร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(คอม 17404) 28 อ.ฐาปนี

วันที่ 25/06/2021 เวลา 14:29:58

ดูข้อมูล
BC10201 การจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่องาน ธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(คอม 17411) 33 อ.ฐาปนี

วันที่ 25/06/2021 เวลา 14:34:34

ดูข้อมูล
BC10202 การสื่อสารข้อมูลและระบบเครือข่ ายเพื่องานธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม 17411) 19 อ.เสกศิลป์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 12:13:33

ดูข้อมูล
BC10203 การพัฒนาเว็บไซต์ทางธุรกิจเบื้อ งต้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม 17404) 31 อ.สุดารัตน์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 15:34:32

ดูข้อมูล
BC10301 รู้ทันกฎหมายดิจิทัล
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(คอม 17411) 50 อ.นิษา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 19:22:18

ดูข้อมูล
BC10303 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางธ ุรกิจขั้นสูง
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(คอม 17404) 33 อ.สมวรร

วันที่ 01/07/2021 เวลา 10:58:52

ดูข้อมูล
BC10304 การวางแผนและจัดการโครงการโดยใช ้โปรแกรมสำเร็จรูป
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(คอม 17411) 28 ผศ.วราพร กรีเทพ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 14:09:24

ดูข้อมูล
BC10307 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ผศ.ปณิธาน:จ.13.00-15.00(332),อ.เสกศิลป์:จ.15.00-17.00(332) 29 อ.เสกศิลป์,ผศ.ปณิธาน

วันที่ 30/06/2021 เวลา 17:42:08

ดูข้อมูล
BC10401 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทา งธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(คอม 17307) 47 ผศ.วราพร กรีเทพ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 14:25:02

ดูข้อมูล
BC10402 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 2
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(332) 46 อ.ฐาปนี

วันที่ 25/06/2021 เวลา 14:38:49

ดูข้อมูล
BC10403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเ ตอร์ธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.สมวรร:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 24 อ.คณะกรรมการฝึกฯ,อ.สมวรร

ดูข้อมูล
BC10403 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพคอมพิวเ ตอร์ธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(-350-) ผศ.ดร.สาวิตรี:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 18 ผศ.ดร.สาวิตรี,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

ดูข้อมูล
BC20301 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรก ิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(คอม 17411) 28 อ.สมวรร

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:01:49

ดูข้อมูล
BC20304 การเป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลย ีสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(332) 33 อ.สุดารัตน์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 15:28:32

ดูข้อมูล
BC20401 หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(คอม 17307) 44 ผศ.ปณิธาน

ดูข้อมูล
BC20401 หัวข้อพิเศษทางด้านคอมพิวเตอร์ธ ุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(คอม 17412) 22 ผศ.ปณิธาน

ดูข้อมูล
BC10101 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดกา ร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.17.00-21.00(คอม 17307) 57 อ.ชนาภา

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:17:46

ดูข้อมูล
BC10302 กราฟิกและแอนิเมชันเพื่องานธุรก ิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(คอม 17404) 40 อ.สมวรร

วันที่ 01/07/2021 เวลา 10:54:16

ดูข้อมูล
BC10307 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 1
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(คอม 17404) 28 อ.สุดารัตน์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 15:27:31

ดูข้อมูล
BC10401 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศทา งธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.13.00-17.00(คอม 17404) 26 ผศ.วราพร กรีเทพ

วันที่ 30/06/2021 เวลา 07:01:43

ดูข้อมูล
BC20302 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพ ยากรมนุษย์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(คอม 17404) 25 ผศ.ดร.สาวิตรี

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:44:29

ดูข้อมูล
CA31101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ ศาสตร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(345) 14 ผศ.ดร.วัชพร

ดูข้อมูล
CA31101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ ศาสตร์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(326) 38 ผศ.ดร.วัชพร

ดูข้อมูล
CA31101 การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่องานนิเทศ ศาสตร์
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(345) 8 ผศ.ดร.วัชพร

ดูข้อมูล
CA31102 หลักนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(324) 13 อ.ชาย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:07:51

ดูข้อมูล
CA31102 หลักนิเทศศาสตร์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(324) 35 อ.ชาย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:08:12

ดูข้อมูล
CA31102 หลักนิเทศศาสตร์
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(324) 10 อ.ชาย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:08:38

ดูข้อมูล
CA31202 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศ ศาสตร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(335(Lab)) 13 อ.ชาย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:16:36

ดูข้อมูล
CA31202 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศ ศาสตร์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(335(Lab)) 38 อ.ชาย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:34:18

ดูข้อมูล
CA31202 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศ ศาสตร์
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(335(Lab)) 14 อ.ชาย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:37:49

ดูข้อมูล
CA31202 คอมพิวเตอร์เพื่องานนิเทศศาสตร์
(หมู่ 4)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(335(Lab)) 8 อ.ชาย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:46:34

ดูข้อมูล
CA31302 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(334) 8 อ.สุวัฒนา

ดูข้อมูล
CA31302 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(334) 38 อ.สุวัฒนา

ดูข้อมูล
CA31302 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น
(หมู่ 3)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(334) 22 อ.สุวัฒนา

ดูข้อมูล
CA31303 ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(335(Lab)) 10 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA31303 ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร ์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(335(Lab)) 35 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA31303 ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร ์
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(335(Lab)) 16 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA31304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(545) 9 อ.วิษณุ

วันที่ 12/07/2021 เวลา 16:34:26

ดูข้อมูล
CA31304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(547) 41 อ.แพรวพิลาส

วันที่ 10/07/2021 เวลา 19:56:10

ดูข้อมูล
CA31304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(545) 24 อ.วิษณุ

วันที่ 12/07/2021 เวลา 16:42:17

ดูข้อมูล
CA31401 การวิจัยนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(324) 9 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA31401 การวิจัยนิเทศศาสตร์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(324) 38 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA31401 การวิจัยนิเทศศาสตร์
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(324) 22 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA32102 หลักวารสารสนเทศและสื่อใหม่
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(332) 14 อ.สุพรรษา

ดูข้อมูล
CA32201 การสื่อข่าวขั้นสูง
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(537) 13 อ.นวียาฐ์

ดูข้อมูล
CA32203 การผลิตวารสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(341) 38 อ.นวียาฐ์

ดูข้อมูล
CA32302 การบรรณาธิกรณ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(535) 11 อ.นวียาฐ์

ดูข้อมูล
CA32304 การเขียนบทความและสารคดี
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(526) 11 อ.สุวัฒนา

ดูข้อมูล
CA32308 การหลอมรวมสื่อเพื่อวารสารสนเทศ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(345) 11 อ.สุพรรษา

ดูข้อมูล
CA32401 การบริหารงานสิ่งพิมพ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(332) 8 อ.บุณยนุช

วันที่ 30/06/2021 เวลา 15:04:47

ดูข้อมูล
CA33101 หลักการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(334) 13 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA33101 หลักการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(334) 35 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA33101 หลักการประชาสัมพันธ์และสื่อสาร องค์กร
(หมู่ 3)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(334) 8 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA33201 การเขียนเพื่อการประชาสัมพันธ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(526) 14 อ.สุวัฒนา

ดูข้อมูล
CA33301 การโน้มน้าวใจเพื่อการประชาสัมพ ันธ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(337) 14 ผศ.ดร.วัชพร

ดูข้อมูล
CA33302 สื่อประชาสัมพันธ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(537) 17 อ.สุพรรษา

ดูข้อมูล
CA33307 สื่อพื้นบ้านเพื่อการประชาสัมพั นธ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(537) 22 อ.สุพรรษา

ดูข้อมูล
CA33309 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(341) 35 อ.สุวัฒนา

ดูข้อมูล
CA33309 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(341) 16 อ.สุวัฒนา

ดูข้อมูล
CA34101 หลักการสื่อสารมวลชน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(535) 37 อ.บุณยนุช

วันที่ 30/06/2021 เวลา 14:57:44

ดูข้อมูล
CA35201 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียงและว ิทยุโทรทัศน์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(536) 39 อ.บุณยนุช

วันที่ 30/06/2021 เวลา 15:03:46

ดูข้อมูล
CA35306 การผลิตภาพยนตร์สั้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(535) 35 อ.ชาย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:48:13

ดูข้อมูล
CA35401 การแสดงและการกำกับการแสดง
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(332) 36 อ.นวียาฐ์

ดูข้อมูล
CA39201 หลักการสื่อสารการตลาด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(314) 13 อ.บุณยนุช

วันที่ 30/06/2021 เวลา 14:59:58

ดูข้อมูล
CA39201 หลักการสื่อสารการตลาด
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(314) 38 อ.บุณยนุช

วันที่ 30/06/2021 เวลา 15:00:38

ดูข้อมูล
CA39201 หลักการสื่อสารการตลาด
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(314) 16 อ.บุณยนุช

วันที่ 30/06/2021 เวลา 15:01:14

ดูข้อมูล
CA31202 คอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่องานนิเทศ ศาสตร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(343) 7 อ.ชาย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:18:13

ดูข้อมูล
CA31301 กฎหมายและจริยธรรมสื่อสารมวลชน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(326) 12 อ.สุภัช

วันที่ 11/07/2021 เวลา 12:57:33

ดูข้อมูล
CA31302 การสื่อสารเพื่อการพัฒนาท้องถิ่ น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.13.00-17.00(343) 12 อ.สุวัฒนา

ดูข้อมูล
CA31303 ระบบสารสนเทศเพื่องานนิเทศศาสตร ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(335(Lab)) 23 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA31304 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อข่าว
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00(336) 12 อ.พิชญานิน

ดูข้อมูล
CA31401 การวิจัยนิเทศศาสตร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(346) 12 ผศ.ดร.เสกสรร

ดูข้อมูล
CA33309 การสร้างสรรค์และผลิตงานโฆษณา
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.17.00-21.00(343) 22 อ.สุวัฒนา

ดูข้อมูล
CA35401 การแสดงและการกำกับการแสดง
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(326) 22 อ.นวียาฐ์

ดูข้อมูล
CA39201 หลักการสื่อสารการตลาด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.16.00-19.00(346) 8 อ.บุณยนุช

วันที่ 30/06/2021 เวลา 15:02:42

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2402) 50 อ.ศตพร

วันที่ 05/07/2021 เวลา 15:58:51

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(525) 22 อ.ศตพร

วันที่ 05/07/2021 เวลา 16:14:13

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2404) 45 อ.สุพักตร์

วันที่ 01/07/2021 เวลา 12:17:22

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 4)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(2404) 34 อ.สุพักตร์

วันที่ 01/07/2021 เวลา 12:20:28

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 5)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(343) 12 อ.อารยา

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 6)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(343) 42 อ.อารยา

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 7)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(2401) 19 อ.อารยา

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 8)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2402) 40 อ.ปริญญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 17:28:12

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 9)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(314) 53 อ.ศตพร

วันที่ 05/07/2021 เวลา 16:25:04

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 10)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(314) 50 อ.สุพจน์

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 11)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(341) 50 อ.สุพจน์

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 12)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(536) 24 อ.สุพจน์

ดูข้อมูล
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2404) 29 ผศ.โชคชัย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 13:59:20

ดูข้อมูล
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(345) 50 อ.ปริญญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 17:37:36

ดูข้อมูล
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(332) 14 อ.ปริญญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 17:50:33

ดูข้อมูล
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 4)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(332) 16 อ.ปริญญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 17:52:29

ดูข้อมูล
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 5)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(345) 48 ผศ.โชคชัย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 14:01:20

ดูข้อมูล
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 6)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2402) 48 อ.เสาวนีย์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 18:24:19

ดูข้อมูล
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 7)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(2401) 30 อ.เสาวนีย์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 18:27:01

ดูข้อมูล
FN20301 การจัดการการเงิน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2401) 30 อ.อารยา

ดูข้อมูล
FN20301 การจัดการการเงิน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2401) 5 อ.อารยา

ดูข้อมูล
FN20304 การวิเคราะห์และประเมินโครงการท างการเงิน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2402) 44 อ.ศตพร

วันที่ 05/07/2021 เวลา 16:33:22

ดูข้อมูล
FN20304 การวิเคราะห์และประเมินโครงการท างการเงิน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(343) 25 อ.ศตพร

วันที่ 05/07/2021 เวลา 15:48:55

ดูข้อมูล
FN20401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2401) 43 อ.เสาวนีย์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 18:28:10

ดูข้อมูล
FN20401 การวิเคราะห์ทางการเงิน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2404) 25 อ.เสาวนีย์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 18:31:16

ดูข้อมูล
FN20402 การวิจัยทางการเงิน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2403) 33 ผศ.โชคชัย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 14:01:53

ดูข้อมูล
FN20402 การวิจัยทางการเงิน
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(343) 24 ผศ.โชคชัย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 14:02:33

ดูข้อมูล
FN30201 หลักการลงทุน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2401) 18 อ.สุพจน์

ดูข้อมูล
FN30301 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(335(Lab)) 30 อ.สุพจน์

ดูข้อมูล
FN30301 การวิเคราะห์หลักทรัพย์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(335(Lab)) 8 อ.สุพจน์

ดูข้อมูล
FN40101 การเงินและการธนาคาร
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(525) 23 อ.สุพักตร์

วันที่ 01/07/2021 เวลา 12:24:20

ดูข้อมูล
FN40201 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(545) 20 อ.สุพักตร์

วันที่ 01/07/2021 เวลา 12:25:42

ดูข้อมูล
FN70401 การเงินระหว่างประเทศ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2401) 47 อ.ปริญญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 17:33:37

ดูข้อมูล
FN70401 การเงินระหว่างประเทศ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(535) 21 อ.ปริญญา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 17:35:31

ดูข้อมูล
FN10201 การเงินธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(344) 34 อ.สุพักตร์

วันที่ 01/07/2021 เวลา 12:22:22

ดูข้อมูล
FN10202 กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(342) 12 ผศ.โชคชัย

วันที่ 01/07/2021 เวลา 14:00:50

ดูข้อมูล
GM11101 หลักการจัดการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.16.00-19.00(2402) 18 อ.ชลนที

วันที่ 27/06/2021 เวลา 22:11:34

ดูข้อมูล
GM11101 หลักการจัดการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(525) 30 อ.ชลนที

วันที่ 27/06/2021 เวลา 22:12:27

ดูข้อมูล
GM11101 หลักการจัดการ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(314) 50 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:28:56

ดูข้อมูล
GM11101 หลักการจัดการ
(หมู่ 4)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(346) 44 อ.ชัยธัช

วันที่ 27/06/2021 เวลา 23:51:30

ดูข้อมูล
GM11101 หลักการจัดการ
(หมู่ 5)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(536) 31 อ.ชัยธัช

วันที่ 27/06/2021 เวลา 23:53:35

ดูข้อมูล
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 6)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2102) 47 อ.อรจิตรา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 15:39:44

ดูข้อมูล
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 7)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2102) 11 อ.อรจิตรา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 15:40:42

ดูข้อมูล
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 8)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(314) 50 อ.อรจิตรา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 15:41:17

ดูข้อมูล
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 9)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2201) 44 อ.อรจิตรา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 15:44:52

ดูข้อมูล
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 10)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2201) 0 อ.อรจิตรา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 15:47:21

ดูข้อมูล
GM11101 หลักการจัดการ
(หมู่ 11)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(314) 0 อ.ชลนที

ดูข้อมูล
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 12)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(536) 23 อ.ชัยธัช

วันที่ 27/06/2021 เวลา 23:55:21

ดูข้อมูล
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 13)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2102) 46 อ.ชลนที

วันที่ 27/06/2021 เวลา 22:13:53

ดูข้อมูล
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิ จ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2401) 19 อ.ศศิประภา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 14:14:07

ดูข้อมูล
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิ จ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(526) 31 ผศ.มานน

วันที่ 30/06/2021 เวลา 20:12:55

ดูข้อมูล
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิ จ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(526) 6 ผศ.มานน

วันที่ 30/06/2021 เวลา 20:14:15

ดูข้อมูล
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิ จ
(หมู่ 4)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(545) 49 อ.ศศิประภา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 14:26:37

ดูข้อมูล
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิ จ
(หมู่ 5)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2401) 30 อ.ศศิประภา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 14:29:12

ดูข้อมูล
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิ จ
(หมู่ 6)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(334) 53 ผศ.มานน

วันที่ 30/06/2021 เวลา 20:15:31

ดูข้อมูล
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(527) 49 ผศ.ดร.วนิชย์

ดูข้อมูล
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(342) 45 ผศ.ดร.วนิชย์

ดูข้อมูล
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(342) 4 ผศ.ดร.วนิชย์

ดูข้อมูล
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 4)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(527) 6 ผศ.ดร.วนิชย์

ดูข้อมูล
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 5)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(337) 28 ผศ.ดร.กฤษฎา

วันที่ 04/07/2021 เวลา 14:16:30

ดูข้อมูล
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 6)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(526) 30 ผศ.ดร.กฤษฎา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 21:10:41

ดูข้อมูล
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 7)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(337) 32 ผศ.ดร.กฤษฎา

วันที่ 04/07/2021 เวลา 14:17:52

ดูข้อมูล
GM21203 พฤติกรรมองค์การ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(2402) 49 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:30:32

ดูข้อมูล
GM21203 พฤติกรรมองค์การ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(324) 40 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:06:01

ดูข้อมูล
GM21203 พฤติกรรมองค์การ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(324) 8 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:07:07

ดูข้อมูล
GM21204 จริยธรรมทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(336) 39 ผศ.วิชุดา

วันที่ 01/07/2021 เวลา 20:36:11

ดูข้อมูล
GM21312 การจัดการโครงการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(341) 44 ผศ.วิชุดา

วันที่ 01/07/2021 เวลา 20:38:45

ดูข้อมูล
GM21312 การจัดการโครงการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(342) 43 ผศ.วิชุดา

วันที่ 01/07/2021 เวลา 20:40:15

ดูข้อมูล
GM21312 การจัดการโครงการ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(336) 26 ผศ.วิชุดา

วันที่ 01/07/2021 เวลา 20:41:33

ดูข้อมูล
GM21313 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(527) 30 ผศ.ดร.กฤษฎา

วันที่ 04/07/2021 เวลา 14:18:39

ดูข้อมูล
GM21314 การวิจัยทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(537) 31 ผศ.ดร.สมศักดิ์

ดูข้อมูล
GM22201 การเป็นผู้ประกอบการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(535) 35 อ.อรจิตรา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 18:29:33

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2102) 42 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:06:03

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2102) 43 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:08:09

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 3)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(343) 26 ผศ.ดร.คณิศรา

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 4)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2404) 40 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:10:29

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 5)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2302) 40 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 18:08:38

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 6)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2302) 45 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 18:14:32

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 7)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(525) 41 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 18:15:40

ดูข้อมูล
GM25301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(335(Lab)) 47 ผศ.ดร.เบญจมาส

วันที่ 29/06/2021 เวลา 22:14:38

ดูข้อมูล
GM25301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(335(Lab)) 32 ผศ.ดร.เบญจมาส

วันที่ 29/06/2021 เวลา 22:19:32

ดูข้อมูล
GM25301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(335(Lab)) 16 อ.ชลนที

วันที่ 27/06/2021 เวลา 22:16:13

ดูข้อมูล
GM27401 โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(344) 42 อ.ศศิประภา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 18:59:48

ดูข้อมูล
GM27401 โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(314) 43 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 18:39:25

ดูข้อมูล
GM27401 โครงการพิเศษทางการจัดการธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(314) 27 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 18:25:06

ดูข้อมูล
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดก ารทั่วไป
(หมู่ 1)
3(-350-) อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ดร.คณิศรา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.ศศิประภา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 43 ผศ.ดร.คณิศรา,อ.ศศิประภา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

ดูข้อมูล
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดก ารทั่วไป
(หมู่ 2)
3(-350-) ผศ.วิชุดา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),ผศ.ดร.เบญจมาส:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 47 ผศ.วิชุดา,ผศ.ดร.เบญจมาส,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

ดูข้อมูล
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดก ารทั่วไป
(หมู่ 3)
3(-350-) ผศ.ดร.กฤษฎา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 27 ผศ.ดร.กฤษฎา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

ดูข้อมูล
GM27402 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการจัดก ารทั่วไป
(หมู่ 4)
3(-350-) ผศ.วิชุดา:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ(),อ.คณะกรรมการฝึกฯ:noไม่ระบุ-ไม่ระบุ() 36 ผศ.วิชุดา,อ.คณะกรรมการฝึกฯ

ดูข้อมูล
GM28201 การสนทนาภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(336) 33 ผศ.ดร.เบญจมาส

วันที่ 29/06/2021 เวลา 22:09:08

ดูข้อมูล
GM31206 จิตวิทยาธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(527) 45 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 20:06:05

ดูข้อมูล
GM31206 จิตวิทยาธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2101) 43 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 20:08:09

ดูข้อมูล
GM31206 จิตวิทยาธุรกิจ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(2101) 26 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 20:10:59

ดูข้อมูล
GM31206 จิตวิทยาธุรกิจ
(หมู่ 9)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2403) 45 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 20:13:35

ดูข้อมูล
GM31310 นวัตกรรมการจัดการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(525) 29 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 18:30:20

ดูข้อมูล
GM31317 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการจัด การธุรกิจร่วมสมัย
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(341) 33 อ.ระพีพรรณ

วันที่ 05/07/2021 เวลา 20:54:35

ดูข้อมูล
GM32102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปร ะกอบธุรกิจ
(หมู่ 9)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2402) 45 อ.ชัยธัช

วันที่ 27/06/2021 เวลา 23:56:48

ดูข้อมูล
GM34303 การจัดการข้ามวัฒนธรรม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(345) 31 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 18:34:00

ดูข้อมูล
GM37403 สัมนาทางการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(341) 36 รศ.ดร.สุทัศนา

ดูข้อมูล
GM37403 สัมนาทางการจัดการ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2101) 43 รศ.ดร.สุทัศนา

ดูข้อมูล
GM37403 สัมนาทางการจัดการ
(หมู่ 3)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(2101) 26 รศ.ดร.สุทัศนา

ดูข้อมูล
GM37403 สัมนาทางการจัดการ
(หมู่ 4)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(342) 26 รศ.ดร.สุทัศนา

ดูข้อมูล
GM11101 การจัดการสมัยใหม่
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(342) 47 อ.อรจิตรา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 15:38:48

ดูข้อมูล
GM11311 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิ จ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(341) 50 ผศ.มานน

วันที่ 30/06/2021 เวลา 20:11:36

ดูข้อมูล
GM13301 การจัดการการดำเนินงาน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(341) 43 อ.อนาทินี

วันที่ 03/07/2021 เวลา 13:38:09

ดูข้อมูล
GM21203 พฤติกรรมองค์การ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(341) 36 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:35:22

ดูข้อมูล
GM21204 จริยธรรมทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.17.00-20.00(314) 54 ผศ.วิชุดา

วันที่ 01/07/2021 เวลา 20:35:25

ดูข้อมูล
GM21312 การจัดการโครงการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(344) 32 ผศ.วิชุดา

วันที่ 01/07/2021 เวลา 20:37:07

ดูข้อมูล
GM21313 การจัดการเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(336) 32 อ.ศรินรัตน์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:36:16

ดูข้อมูล
GM21314 การวิจัยทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.13.00-17.00(314) 47 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 20:21:33

ดูข้อมูล
GM22201 การเป็นผู้ประกอบการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(314) 35 อ.อรจิตรา

วันที่ 29/06/2021 เวลา 18:29:00

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00(2101) 25 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:03:52

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(314) 50 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:00:12

ดูข้อมูล
GM24401 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศเช ิงกลยุทธ์
(หมู่ 3)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00(2101) 54 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:04:42

ดูข้อมูล
GM25301 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.13.00-17.00(คอม 17405) 32 อ.ชนาภา

ดูข้อมูล
GM31206 จิตวิทยาธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.8.00-12.00(2302) 50 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 19:59:13

ดูข้อมูล
GM31206 จิตวิทยาธุรกิจ
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(2302) 54 ผศ.ดร.สมศักดิ์

วันที่ 02/07/2021 เวลา 20:04:24

ดูข้อมูล
GM31310 นวัตกรรมการจัดการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.9.00-12.00(314) 52 ผศ.วฤธรณ์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 18:27:50

ดูข้อมูล
GM32102 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการปร ะกอบธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.9.00-12.00(337) 13 อ.ณัฐศิริ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 23:27:34

ดูข้อมูล
GM33302 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเ ชน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.17.00-20.00(2202) 42 ผศ.มานน

วันที่ 30/06/2021 เวลา 20:16:33

ดูข้อมูล
GM33302 การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเ ชน
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ส.17.00-20.00(2202) 38 ผศ.มานน

วันที่ 02/07/2021 เวลา 15:44:44

ดูข้อมูล
GM35202 การจัดการธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.17.00-21.00(คอม 17407) 54 อ.นิษา

วันที่ 30/06/2021 เวลา 19:28:18

ดูข้อมูล
GM36201 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(2102) 43 อ.ระพีพรรณ

วันที่ 05/07/2021 เวลา 20:57:47

ดูข้อมูล
GM36201 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่น
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(2102) 32 อ.ระพีพรรณ

วันที่ 05/07/2021 เวลา 21:07:30

ดูข้อมูล
GM37403 สัมนาทางการจัดการ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(344) 41 อ.ระพีพรรณ

วันที่ 05/07/2021 เวลา 21:08:43

ดูข้อมูล
GM38202 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(346) 42 อ.กมลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 18:16:50

ดูข้อมูล
HT21101 อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเ ที่ยว
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(324) 47 อ.กรรณิการ์

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:53:27

ดูข้อมูล
HT21101 อุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเ ที่ยว
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(324) 0 อ.กรรณิการ์

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:58:37

ดูข้อมูล
HT21201 การจัดการงานแม่บ้าน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(334) 49 อ.ปริชญา

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:53:17

ดูข้อมูล
HT21201 การจัดการงานแม่บ้าน
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อ.ณัฐกานต์:พฤ.13.00-15.00(334),อ.ปริชญา:พฤ.15.00-17.00(334) 43 อ.ปริชญา,อ.ณัฐกานต์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:53:44

ดูข้อมูล
HT21202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับก ารโรงแรม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2101) 43 อ.ปริชญา

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:54:13

ดูข้อมูล
HT21202 การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับก ารโรงแรม
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2101) 45 อ.ปริชญา

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:54:43

ดูข้อมูล
HT21210 จิตวิทยาการบริการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(324) 50 อ.ณัฐกานต์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:49:29

ดูข้อมูล
HT21210 จิตวิทยาการบริการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(346) 42 อ.ณัฐกานต์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:45:21

ดูข้อมูล
HT21402 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตส าหกรรมบริการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(342) 47 อ.กรรณิการ์

วันที่ 01/07/2021 เวลา 11:59:57

ดูข้อมูล
HT21402 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับอุตส าหกรรมบริการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(344) 48 อ.กรรณิการ์

วันที่ 01/07/2021 เวลา 12:11:10

ดูข้อมูล
HT21403 การจัดการสัมมนา อีเว้นต์ และไม ซ์สำหรับการโรงแรม
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(326) 47 อ.ปริชญา

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:55:16

ดูข้อมูล
HT21403 การจัดการสัมมนา อีเว้นต์ และไม ซ์สำหรับการโรงแรม
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(326) 48 อ.ปริชญา

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:55:42

ดูข้อมูล
HT21411 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ โรงแรม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(345) 47 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:26:26

ดูข้อมูล
HT21411 การบัญชีและการเงินสำหรับธุรกิจ โรงแรม
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(346) 44 อ.ธวัลรัตน์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 12:29:40

ดูข้อมูล
HT31204 การจัดการธุรกิจชา กาแฟ โกโก้ ไ วน์และเครื่องดื่มผสม
(หมู่ 1)
2(1-2-3) จ.9.00-12.00(326) 43 อ.โชติกา

ดูข้อมูล
HT31204 การจัดการธุรกิจชา กาแฟ โกโก้ ไ วน์และเครื่องดื่มผสม
(หมู่ 2)
2(1-2-3) พ.9.00-12.00(326) 43 อ.โชติกา

ดูข้อมูล
HT31206 การประกอบอาหารไทยและผลไม้ไทย
(หมู่ 1)
2(1-2-3) พฤ.9.00-12.00(326) 43 อ.โชติกา

ดูข้อมูล
HT31206 การประกอบอาหารไทยและผลไม้ไทย
(หมู่ 2)
2(1-2-3) พฤ.13.00-16.00(326) 44 อ.โชติกา

ดูข้อมูล
HT33201 การจัดการท่องเที่ยวสำหรับการโร งแรม
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(324) 44 อ.ณัฐกานต์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:49:50

ดูข้อมูล
HT33201 การจัดการท่องเที่ยวสำหรับการโร งแรม
(หมู่ 2)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(334) 0 อ.ณัฐกานต์

ดูข้อมูล
HT33203 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการส่วนห น้า
(หมู่ 1)
2(2-0-4) ศ.13.00-15.00(2101) 43 อ.ธีระพล

วันที่ 05/07/2021 เวลา 19:08:13

ดูข้อมูล
HT33203 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการส่วนห น้า
(หมู่ 2)
2(2-0-4) ศ.13.00-15.00(2101) 49 อ.ธีระพล

วันที่ 05/07/2021 เวลา 19:14:36

ดูข้อมูล
HT33301 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
(หมู่ 1)
2(1-2-3) พฤ.13.00-16.00(314) 50 อ.ธีระพล

วันที่ 05/07/2021 เวลา 19:16:12

ดูข้อมูล
HT33301 ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการอาหาร และเครื่องดื่ม
(หมู่ 2)
2(1-2-3) ศ.9.00-12.00(525) 44 อ.ธีระพล

วันที่ 05/07/2021 เวลา 19:17:59

ดูข้อมูล
HT33302 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริก าร
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2101) 47 อ.ธีระพล

วันที่ 05/07/2021 เวลา 19:22:55

ดูข้อมูล
HT33302 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริก าร
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2101) 47 อ.ธีระพล

วันที่ 05/07/2021 เวลา 19:23:49

ดูข้อมูล
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2102) 31 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:00:38

ดูข้อมูล
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2102) 13 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:32:52

ดูข้อมูล
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิ ทัล
(หมู่ 3)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2102) 19 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:35:59

ดูข้อมูล
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิ ทัล
(หมู่ 4)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2102) 33 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:37:30

ดูข้อมูล
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิ ทัล
(หมู่ 5)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2101) 37 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:39:54

ดูข้อมูล
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิ ทัล
(หมู่ 6)
3(3-0-6) จ.13.00-16.00(526) 40 รศ.ดร.สุรัชนี

ดูข้อมูล
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิ ทัล
(หมู่ 7)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2202) 39 รศ.ดร.สุรัชนี

ดูข้อมูล
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิ ทัล
(หมู่ 8)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2202) 34 รศ.ดร.สุรัชนี

ดูข้อมูล
HR11102 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยุคดิจิ ทัล
(หมู่ 9)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2101) 46 ผศ.รุ่งตะวัน

ดูข้อมูล
HR11202 การสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรมนุ ษย์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(525) 13 ผศ.รุ่งตะวัน

ดูข้อมูล
HR11204 การจัดการความปลอดภัย อาชีวอนาม ัย และสิ่งแวดล้อม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(2404) 17 รศ.ดร.สุรัชนี

ดูข้อมูล
HR11205 การวิเคราะห์งาน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(343) 12 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:47:37

ดูข้อมูล
HR11301 การประเมินการปฏิบัติงาน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(2403) 17 รศ.ดร.สุรัชนี

ดูข้อมูล
HR11401 สัมมนาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(326) 17 ผศ.ดร.พนา

ดูข้อมูล
HR11402 วิจัยทางการจัดการทรัพยากรมนุษย ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(344) 17 ผศ.ดร.พนา

ดูข้อมูล
HR12101 มนุษยสัมพันธ์กับการบริหาร
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(525) 19 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:43:52

ดูข้อมูล
HR12103 การวางแผนและพัฒนาอาชีพ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(336) 19 ผศ.รุ่งตะวัน บูรณ์พนากานต์

วันที่ 27/06/2021 เวลา 15:50:36

ดูข้อมูล
HR12301 การประเมินค่างาน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(343) 17 รศ.ดร.สุรัชนี

ดูข้อมูล
HR12408 การเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ ์ทางวิชาชีพ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(343) 16 รศ.ดร.สุรัชนี

ดูข้อมูล
MC02205 การเขียนและออกแบบข้อความเพื่อก ารสื่อสารการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(527) 4 อ.นฤพรรณ

วันที่ 30/06/2021 เวลา 15:19:43

ดูข้อมูล
MC02304 การวิจัยการสื่อสารการตลาดเบื้อ งต้น
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(342) 10 อ.ปารนารี

วันที่ 05/09/2021 เวลา 20:03:58

ดูข้อมูล
MC02307 การสื่อสารตราสินค้า
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.สุชีรา:จ.10.00-12.00(2404),อ.นฤพรรณ:จ.8.00-10.00(2404) 10 อ.นฤพรรณ,อ.สุชีรา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 19:46:30

ดูข้อมูล
MC02308 การบริหารองค์กรการสื่อสารการตล าด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(547) 10 อ.นฤพรรณ

วันที่ 18/08/2021 เวลา 05:17:09

ดูข้อมูล
MC02412 กฏหมายและจริยธรรมในงานสื่อสารก ารตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(545) 2 อ.ปารนารี

วันที่ 05/09/2021 เวลา 20:12:09

ดูข้อมูล
MC02413 สัมมนาการสื่อสารการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.8.00-12.00(2404) 2 อ.นฤพรรณ

วันที่ 18/08/2021 เวลา 05:20:32

ดูข้อมูล
MC02414 โครงการพิเศษเพื่อการสื่อสารการ ตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(526) 2 อ.ปารนารี

ดูข้อมูล
MC03408 กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเชิงปร ะสบการณ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2401) 10 อ.สุชีรา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 20:29:04

ดูข้อมูล
MC05303 การสื่อสารการตลาดกับสังคมและกา รพัฒนาชุมชน
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.13.00-17.00(2403) 2 อ.สุชีรา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 20:33:17

ดูข้อมูล
MC05406 การสื่อสารการตลาดระหว่างประเทศ
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(547) 2 อ.สุชีรา

วันที่ 27/06/2021 เวลา 20:18:14

ดูข้อมูล
MK11101 หลักการตลาด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2201) 18 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 11:56:49

ดูข้อมูล
MK11101 หลักการตลาด
(หมู่ 2)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2402) 26 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:47:06

ดูข้อมูล
MK11101 หลักการตลาด
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(526) 31 รศ.ดร.สืบชาติ

วันที่ 06/07/2021 เวลา 10:45:50

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 4)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2202) 47 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 5)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2202) 12 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 6)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2201) 40 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:48:06

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 7)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(2201) 39 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:49:12

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 8)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(314) 34 รศ.ดร.สืบชาติ

วันที่ 06/07/2021 เวลา 09:02:49

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 9)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(2201) 51 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 11:58:45

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 10)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2201) 49 อ.ณัฐศิริ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 23:23:39

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 11)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2201) 44 อ.ณัฐศิริ

วันที่ 28/06/2021 เวลา 23:24:47

ดูข้อมูล
MK11101 หลักการตลาด
(หมู่ 12)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(526) 0 รศ.ดร.สืบชาติ

วันที่ 06/07/2021 เวลา 10:46:54

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 13)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(337) 23 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 12:07:16

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 14)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(314) 46 รศ.ดร.สืบชาติ

วันที่ 06/07/2021 เวลา 10:35:47

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 15)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2201) 0 อ.ณัฐศิริ

ดูข้อมูล
MK12103 การจัดการผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่ งยืน
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(344) 19 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 12:18:11

ดูข้อมูล
MK12202 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(341) 49 อ.คมกริช

วันที่ 05/07/2021 เวลา 22:14:08

ดูข้อมูล
MK12202 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พ.16.00-19.00(2401) 6 อ.คมกริช

วันที่ 05/07/2021 เวลา 22:24:41

ดูข้อมูล
MK12202 การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
(หมู่ 3)
3(3-0-6) พ.16.00-19.00(2401) 17 อ.คมกริช

วันที่ 05/07/2021 เวลา 22:25:43

ดูข้อมูล
MK12202 การออกแบบและสร้างสรรค์สื่อดิจิ ทัล
(หมู่ 4)
3(2-2-5) อัง.13.00-17.00(335(Lab)) 19 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:24:20

ดูข้อมูล
MK12204 การตลาดฐานข้อมูล
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(คอม 17307) 46 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 13:30:58

ดูข้อมูล
MK12204 การตลาดฐานข้อมูล
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม 17412) 8 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 13:37:40

ดูข้อมูล
MK12204 การตลาดฐานข้อมูล
(หมู่ 3)
3(2-2-5) อัง.8.00-12.00(คอม 17412) 17 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 13:39:06

ดูข้อมูล
MK12303 การวิจัยการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(2202) 44 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 12:22:37

ดูข้อมูล
MK12303 การวิจัยการตลาด
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พฤ.13.00-17.00(2202) 15 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 12:23:27

ดูข้อมูล
MK12304 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2202) 43 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK12304 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ศ.8.00-12.00(2202) 15 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK12306 บุคลิกภาพสำหรับนักการตลาด
(หมู่ 1)
2(1-2-3) ศ.13.00-16.00(2202) 48 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK12306 บุคลิกภาพสำหรับนักการตลาด
(หมู่ 2)
2(1-2-3) ศ.13.00-16.00(2202) 11 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK12401 การตลาดเชิงสร้างสรรค์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.8.00-12.00(536) 19 อ.คมกริช

วันที่ 05/07/2021 เวลา 22:26:40

ดูข้อมูล
MK12402 การตลาดระดับโลก
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(527) 36 รศ.ดร.สืบชาติ

วันที่ 06/07/2021 เวลา 10:41:37

ดูข้อมูล
MK12402 การตลาดระดับโลก
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(527) 12 รศ.ดร.สืบชาติ

วันที่ 06/07/2021 เวลา 10:42:45

ดูข้อมูล
MK13301 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2403) 42 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:53:09

ดูข้อมูล
MK13301 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2402) 34 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:53:38

ดูข้อมูล
MK13301 การตลาดสำหรับธุรกิจบริการ
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(2402) 12 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:54:06

ดูข้อมูล
MK13302 การตลาดเชิงสร้างสรรค์
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พ.9.00-12.00(2401) 41 อ.คมกริช

วันที่ 05/07/2021 เวลา 22:29:09

ดูข้อมูล
MK13302 การตลาดเชิงสร้างสรรค์
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.9.00-12.00(535) 34 อ.คมกริช

วันที่ 05/07/2021 เวลา 22:29:58

ดูข้อมูล
MK15203 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) จ.13.00-17.00(คอม 17405) 42 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 13:59:12

ดูข้อมูล
MK15203 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(คอม 17412) 33 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 14:00:52

ดูข้อมูล
MK15203 เทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาด
(หมู่ 3)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(คอม 17412) 13 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 14:02:08

ดูข้อมูล
MK15302 ภาษาจีนสำหรับนักการตลาด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2102) 45 อ.ปาริฉัตร

ดูข้อมูล
MK15302 ภาษาจีนสำหรับนักการตลาด
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อัง.13.00-16.00(2102) 12 อ.ปาริฉัตร

ดูข้อมูล
MK16402 การจัดการธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
(หมู่ 1)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(336) 14 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK17405 ปัญหาพิเศษทางการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อ.คมกริช:จ.14.00-15.00(2402),อ.กมณทิพย์:จ.13.00-14.00(2402),ผศ.พีระนันท์:จ.15.00-17.00(2402) 19 อ.กมณทิพย์,อ.คมกริช,ผศ.พีระนันท์

วันที่ 05/07/2021 เวลา 22:30:46

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00(2102) 42 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK11101 การตลาดสมัยใหม่
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00(2102) 62 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK12104 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(344) 40 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 12:19:43

ดูข้อมูล
MK12203 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบรูณาก าร
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00(2401) 12 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:50:21

ดูข้อมูล
MK12203 การสื่อสารทางการตลาดเชิงบรูณาก าร
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.17.00-20.00(2401) 20 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:51:00

ดูข้อมูล
MK12204 การตลาดฐานข้อมูล
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(335(Lab)) 21 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 13:19:27

ดูข้อมูล
MK12205 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตล าด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(334) 34 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 13:43:56

ดูข้อมูล
MK12205 การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการตล าด
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ส.13.00-16.00(334) 12 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 13:49:57

ดูข้อมูล
MK12303 การวิจัยการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(345) 28 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 12:20:52

ดูข้อมูล
MK12303 การวิจัยการตลาด
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(345) 13 ผศ.พีระนันท์

วันที่ 30/06/2021 เวลา 12:21:42

ดูข้อมูล
MK12304 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(345) 27 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK12304 การวางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(345) 24 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK12305 การตลาดเพื่อสังคม
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(2401) 20 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:51:34

ดูข้อมูล
MK12305 การตลาดเพื่อสังคม
(หมู่ 2)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(2401) 25 ผศ.วัฒน์จิรชัย

วันที่ 30/06/2021 เวลา 04:52:19

ดูข้อมูล
MK12401 การตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.16.00-20.00(335(Lab)) 7 อ.อนุศักดิ์

วันที่ 29/06/2021 เวลา 13:52:22

ดูข้อมูล
MK13402 ปัญหาพิเศษทางการตลาด
(หมู่ 1)
3(2-2-5) ส.8.00-12.00(345) 35 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK13402 ปัญหาพิเศษทางการตลาด
(หมู่ 2)
3(2-2-5) อา.8.00-12.00(343) 8 อ.กมณทิพย์

ดูข้อมูล
MK15302 ภาษาจีนสำหรับนักการตลาด
(หมู่ 1)
3(3-0-6) อา.13.00-16.00(345) 48 อ.ปาริฉัตร

ดูข้อมูล
EC01101 หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
(หมู่ 1)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(2403) 48 ผศ.พัชฎาภรณ์

วันที่ 28/06/2021 เวลา 11:37:14

ดูข้อมูล
EC01101 หลักเศรษฐศาสตร์และการประยุกต์
(หมู่ 2)
3(2-2-5) พ.8.00-12.00(535) 48 อ.อนาทินี

วันที่ 03/07/2021 เวลา 13:53:42

ดูข้อมูล
EC01111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(344) 30 อ.ณพล

วันที่ 05/07/2021 เวลา 15:58:10

ดูข้อมูล
EC01111 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค
(หมู่ 2)
3(3-0-6) พฤ.13.00-16.00(344) 10 อ.ณพล

วันที่ 05/07/2021 เวลา 16:03:03

ดูข้อมูล
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 1)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2102) 24 ดร.ชาลี

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:30:09

ดูข้อมูล
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 2)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(2102) 45 ผศ.ดร.ศุภกฤต

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:49:35

ดูข้อมูล
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 3)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(2102) 25 ผศ.ดร.ศุภกฤต

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:50:00

ดูข้อมูล
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 4)
3(3-0-6) ศ.13.00-16.00(2102) 23 ผศ.ดร.ศุภกฤต

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:50:36

ดูข้อมูล
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 5)
3(3-0-6) ศ.9.00-12.00(326) 46 ผศ.ดร.ศุภกฤต

วันที่ 29/06/2021 เวลา 12:51:41

ดูข้อมูล
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 6)
3(3-0-6) พ.16.00-19.00(2403) 47 อ.อนาทินี

วันที่ 03/07/2021 เวลา 13:48:47

ดูข้อมูล
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 7)
3(3-0-6) จ.9.00-12.00(341) 45 ดร.ชาลี

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:31:45

ดูข้อมูล
EC01112 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค
(หมู่ 8)
3(3-0-6) พฤ.9.00-12.00(2102) 21 ดร.ชาลี

วันที่ 30/06/2021 เวลา 13:31:08