ข้อมูลวิชา หลักการจัดการ (GM11101)

รหัสวิชา GM11101
ชื่อวิชา หลักการจัดการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(314)
ลงเรียน 50
ชื่ออาจารย์ อ.ศรินรัตน์
Google Classroom https://classroom.google.com/c/MzY2MDA1NDc2MTcx?cjc=6hjk3ym
Facebook
อื่นๆ โทรศัพท์ 062 - 3514299
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล