ข้อมูลวิชา หลักการจัดการ (GM11101)

รหัสวิชา GM11101
ชื่อวิชา หลักการจัดการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.13.00-16.00(525)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ อ.ชลนที
Google Classroom tzq6wja
Facebook
อื่นๆ Line
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล