ข้อมูลวิชา หลักการจัดการ (GM11101)

รหัสวิชา GM11101
ชื่อวิชา หลักการจัดการ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พ.16.00-19.00(2402)
ลงเรียน 18
ชื่ออาจารย์ อ.ชลนที
Google Classroom ut6hb6g
Facebook
อื่นๆ Line
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล