ข้อมูลวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร (FN10202)

รหัสวิชา FN10202
ชื่อวิชา กฎหมายธุรกิจและการภาษีอากร
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ส.8.00-12.00(342)
ลงเรียน 12
ชื่ออาจารย์ ผศ.โชคชัย
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083 -418-3990
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล