ข้อมูลวิชา การเงินระหว่างประเทศ (FN70401)

รหัสวิชา FN70401
ชื่อวิชา การเงินระหว่างประเทศ
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(2401)
ลงเรียน 47
ชื่ออาจารย์ อ.ปริญญา
Google Classroom fgfr3tq
Facebook Prinya Kanhasin
อื่นๆ ID Line : Prinya.pond โทรศัพท์ 0808078564
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล