ข้อมูลวิชา สถาบันการเงินและตลาดการเงิน (FN40201)

รหัสวิชา FN40201
ชื่อวิชา สถาบันการเงินและตลาดการเงิน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(545)
ลงเรียน 20
ชื่ออาจารย์ อ.สุพักตร์
Google Classroom 4lulpkc
Facebook SUPAK UDRU
อื่นๆ ID LINE : 0896211617
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล