ข้อมูลวิชา การเงินและการธนาคาร (FN40101)

รหัสวิชา FN40101
ชื่อวิชา การเงินและการธนาคาร
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน อัง.9.00-12.00(525)
ลงเรียน 23
ชื่ออาจารย์ อ.สุพักตร์
Google Classroom gyu3d5u
Facebook SUPAK UDRU
อื่นๆ ID LINE : 0896211617
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล