ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (FN30301)

รหัสวิชา FN30301
ชื่อวิชา การวิเคราะห์หลักทรัพย์
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(335(Lab))
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ อ.สุพจน์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล