ข้อมูลวิชา หลักการลงทุน (FN30201)

รหัสวิชา FN30201
ชื่อวิชา หลักการลงทุน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(2401)
ลงเรียน 18
ชื่ออาจารย์ อ.สุพจน์
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล