ข้อมูลวิชา การวิจัยทางการเงิน (FN20402)

รหัสวิชา FN20402
ชื่อวิชา การวิจัยทางการเงิน
หน่วยกิต 3(2-2-5)
วัน-เวลา ห้องเรียน ศ.8.00-12.00(2403)
ลงเรียน 33
ชื่ออาจารย์ ผศ.โชคชัย
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ เบอร์โทรศัพท์มือถือ : 083 -418-3990
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล