ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์ทางการเงิน (FN20401)

รหัสวิชา FN20401
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทางการเงิน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.13.00-16.00(2404)
ลงเรียน 25
ชื่ออาจารย์ อ.เสาวนีย์
Google Classroom r7krum4
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล