ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์ทางการเงิน (FN20401)

รหัสวิชา FN20401
ชื่อวิชา การวิเคราะห์ทางการเงิน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน จ.9.00-12.00(2401)
ลงเรียน 43
ชื่ออาจารย์ อ.เสาวนีย์
Google Classroom twp6obl
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล