ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์และประเมินโครงการท างการเงิน (FN20304)

รหัสวิชา FN20304
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และประเมินโครงการท างการเงิน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.9.00-12.00(343)
ลงเรียน 25
ชื่ออาจารย์ อ.ศตพร
Google Classroom tbrswjl
Facebook sataporn udru
อื่นๆ ID LINE : 0990373030
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล