ข้อมูลวิชา การวิเคราะห์และประเมินโครงการท างการเงิน (FN20304)

รหัสวิชา FN20304
ชื่อวิชา การวิเคราะห์และประเมินโครงการท างการเงิน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(2402)
ลงเรียน 44
ชื่ออาจารย์ อ.ศตพร
Google Classroom m6qsxai
Facebook sataporn udru
อื่นๆ ID LINE : 0990373030
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล