ข้อมูลวิชา การจัดการการเงิน (FN20301)

รหัสวิชา FN20301
ชื่อวิชา การจัดการการเงิน
หน่วยกิต 3(3-0-6)
วัน-เวลา ห้องเรียน พฤ.13.00-16.00(2401)
ลงเรียน 30
ชื่ออาจารย์ อ.อารยา
Google Classroom
Facebook
อื่นๆ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
วิธีและเกณฑ์สัดส่วนการวัดและประเมินผล